Dobrovoľný hasičský zbor

Prvé úsilie oživiť dobrovoľné hasičské zbory sa podujala Okresná hasičská jednota Dolný Kubín, ktorá v roku 1948 zakúpila pre Zábrež motorovú striekačku. V roku 1954 upravili dobrovoľníci požiarnu zbrojnicu v Porube – Gäceli a kúpili prvú motorovú hasičskú striekačku. Od 1. januára 1953 dostávajú hasičské spolky nový názov – Československý zväz požiarnej ochrany a členom miestnych jednôt sa začalo hovoriť požiarnici. V roku 1958 mal Zväz požiarnikov v Zábreži 10 členov a v Oravskej Porube 20 členov a predsedom bol Ján Grísa, ktorého v roku 1960 vystriedal Ján Smolka.

Iniciatívne si počínali aj členovia Zboru požiarnej ochrany v Porube a Zábreži pod vedením Ladislava Baričáka a Jána Macáka. V roku 1985 sa zúčastnili Okresnej súťaže dedinských požiarnych zborov, na ktorej získali 4. miesto.

V roku 1986 sa pozornosť v obci sústreďovala na výstavbu MNV s požiarnou zbrojnicou. Táto budova bola daná do užívania k 41. výročiu oslobodenia Československa.

Do roku 1987 boli v našej obci dve organizácie požiarnikov, a to v Zábreži a  v Oravskej Porube. Na zlučovacej schôdzi v júli 1987 bolo dohodnuté vytvorenie jednej Základnej organizácie požiarnej ochrany v Oravskej Porube. Táto Základná organizácia dostala do užívania aj nové priestory požiarnej zbrojnice v budove MNV. Post predsedu Základnej organizačnej požiarnej ochrany prebral po Jánovi Kackovi Ján Macák zo Zábreže. Nová Základná organizácia sa zúčastnila okresných pretekov v júli v Párnici, na ktorých získala 1. miesto zo 4 zúčastnených súťažiacich družstiev.

Od roku 1992 funguje v obci požiarny zbor, ktorý má 25 členov. Veliteľom a zároveň predsedom požiarneho zboru je Ondrej Chlúda. V uvedenom roku sa jeho členovia zúčastnili troch protipožiarnych súťaží, ktoré boli usporiadané pri príležitosti 100. výročia založenia požiarneho zboru  v Istebnom, Mokradi a Párnici. Našu obec reprezentovali na veľmi dobrej úrovni.

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).