História oravského panstva

Z roku 1625 sa nám zachovali pramene z Urbáru oravského panstva, týkajúce sa obcí Poruba a Zábrež. Urbárom sa rozumela kniha, ktorá obsahovala súpis poddanskej pôdy, ktorej vlastníkom bol zemepán. Jej držiteľom býval urbársky sedliak alebo šoltýs, ktorý musel za držbu pôdy plniť rôzne dávky a povinnosti pre Oravské hradné panstvo a neskôr Oravský komposesorát. Až v roku 1767 presadila cisárovná Mária Terézia na celom území Slovenska „urbársku reguláciu“, zaviedla jednotné urbáre. Ich platnosť bola zrušená až Marcovými zákonmi v júni 1848 a následne Urbárskym patentom v roku 1853.

            V roku 1625 bolo v Porube 10 sedliackych ralí, na ktorých hospodárilo 15 sedliakov:

 1. Wankussovska
 2. Badaniowa
 3. Wichorowska
 4. Ssimowska
 5. Heckowska
 6. Brunckowiech
 7. Vicienowiech
 8. Sopuchowska
 9. Hrachowiech
 10. Salayowska

V roku 1625 bolo v Zábreži sedem ralí:

 1. Smolowiech
 2. Mattliakowjech
 3. Bencurowska
 4. Nowak
 5. Potocny
 6. Onkowa
 7. Klukowa

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).