2016 Výročná správa Obce Oravská Poruba za kalendárny rok

OBSAH                                                                                                                                    

 1. Úvodné slovo starostu obce
 2. Identifikačné údaje obce
 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
 4. Poslanie, vízie, ciele
 5. Základná charakteristika obce

   5.1. Geografické údaje                                                                                                      

   5.2. Demografické údaje                                                                                                   

   5.3. Ekonomické údaje                                                                                                     

   5.4. Symboly obce                                                                                                            

   5.5. Logo obce                                                                                                                  

   5.6. História obce                                                                                                              

   5.7. Pamiatky                                                                                                                    

   5.8. Významné osobnosti obce                                                                                         

 1. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie                                                                                              

6.2. Zdravotníctvo                                                                                                            

     6.3. Sociálne zabezpečenie                                                                                    

     6.4. Kultúra                                                                                                                       

     6.5. Hospodárstvo                                                                                                             

 1. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

   7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016                                                    

   7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016                                     

   7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019                                                                                   

 1. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

     8.1. Majetok                                                                                                                     

     8.2. Zdroje krytia                                                                                                             

     8.3. Pohľadávky                                                                                                              

     8.4. Záväzky                                                                                                                    

 1. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov
  1. Ostatné dôležité informácie

       10.1. Prijaté granty a transfery                                                                                        

       10.2. Poskytnuté dotácie                                                                                                

       10.3. Významné investičné akcie v roku 2016                                                               

       10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti                                                                   

       10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia                                        10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená             

 1. Úvodné slovo starostu obce

Vážení spoluobčania, táto individuálna výročná správa našej obce nám dáva informácie ako to bolo v uplynulom roku. Obsahuje základné informácie o obci, o stave v ktorom sa nachádza, ako aj ekonomické informácie z účtovnej závierky za obec, ako celku vo vyváženej miere a jej súčasťou sú analýzy stavu a prognózy vývoja obce na ďalšie obdobie.

      Rok 2016 bol pre obec a obecný úrad náročný. Stále hľadáme optimálny model vo fungovaní samosprávnych orgánov, ako aj obecného úradu, či materskej škôlky. Pokračovali sme v nastavovaní nových pravidiel v rámci obchodných vzťahov, rok sa niesol v režime konsolidácie verejných financií. Je fakt , že počet kompetencií kladených na samosprávne orgány na jednej strane je obrovský , no finančné krytie na ich zabezpečovania značne zaostáva.

      V uplynulom roku sa urobila rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, kde sme získali z Ministerstva hospodárstva SR dotáciu vo výške 122.047,09 EUR. Pokračovali sme v budovaní obecného hospodárskeho dvora v areáli PD, dobudovali sme zberné miesto na tom- to dvore. Pokračovali sme so spracovaním zmien a doplnkov územného plánu obce, ako aj s prípravou drobných pozemkových úprav v lokalite Roveň od Pečkova. Postupne vykonávame revitalizáciu parku v Gäceli a pripravujeme jeho väčšie využitie, postupne vysporiadávame pozemky pod obecnými objektmi . Bolo toho samozrejme omnoho viacej, veľa prác a činností bolo poskladaných z práce zamestnancov úradu, poslancov a občanov ochotných pomôcť, firiem či živnostníkov, ako aj nezamestnaných, ktorí pracovali prostredníctvom úradu práce. Čo je veľmi dobré, je že sa nezabudlo na kultúru a šport, v roku 2016 sme mali 24 akcií priamo v obci. Určité vákum v prenose informácií k občanom sa nám podarilo vyplniť vydávaním obecného spravodaja. - 2x do roka.

     

Toto všetko sa udialo okolo nás a pri práci, ktorá nás obklopuje sme si to ani neuvedomovali. Chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a množstvom práce dennodenne tvoria a žijú v našej dedine za uplynulý rok.

 1. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Oravská Poruba

Sídlo: Oravská Poruba 290

IČO: 0031475700

DIČO: 2020561796

Štatutárny orgán obce: Peter Hrivnák

Telefón: 0905509175

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3.Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

 

 

Orgány obce

a) obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Oravská Poruba zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Oravská Poruba. Obecné zastupiteľstvo malo v roku 2016 - 7 poslancov.   Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Oravská Poruba a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

b) starosta obce

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ( § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov).

 

Predstavitelia orgánov obce v roku 2016 :

Starosta obce:                                    Peter Hrivnák

Zástupca starostu obce:                    Peter Bajdich

Hlavný kontrolór obce:                     

                                                           Ing.Hrabalová Eva

Obecné zastupiteľstvo:                     

      

Ing.Sidónia Mikušová

Jozef Diškanec

Mgr.Milan Franko

Štefan Gabri

Peter Bajdich

Peter Gálik

Ing.Ľubomír Maťuga

Obecný úrad: Bc.Mária Babiaková – ekonómka OcÚ

                       Božena Červeňová – administratívna pracovníčka

                       Juraj Kováčik - robotník

Uznesením OZ č. 06/14 Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie obecného zastupiteľstva a Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov komisií obecného zastupiteľstva.

a) komisia pre ochranu verejného záujmu – Jozef Diškanec- uznes.č.10/2014

b) komisia mládeže, kultúry a športu – Ing.Sidónia Mikušová – uznes.č.8//2014

c) komisia finančná a verejného poriadku – Peter Gálik – uznes.č.7/2014

d) komisia výstavby, životného prostredia a dopravy – Ing.Ľubomír Maťuga – uznes.č.9/2014

4.Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce:

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Oravská Poruba. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby /produkty/, ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie obce Oravská Poruba a odpovedá na tri otázky: Čo obec robí? Prečo to robí? Pre koho to robí?

Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie obce pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce. Samospráva obce Oravská Poruba disponuje aj nemalým majetkom- budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a poslancom obecného zastupiteľstva . Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti – a to najmä z pohľadu obyvateľov obce – patrí administrovanie zasadnutí orgánov obce. Práve tieto autority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním obce Oravská Poruba všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru – vybudovať bezpečnú obec- polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostnej politiky obce je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

Vízia.

Obec Oravská Poruba bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov. Bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Do šírenia kultúrnych hodnôt sa budú zapájať hlavne kultúrne spolky orientujúce sa na prezentáciu tradičných remesiel a zvyklostí. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé podmienky na rozvoj tradičných výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec najväčší potenciál – priemyselnú výrobu a poľnohospodárstvo . V oblasti cestovného ruchu obec vytvorí podmienky na rozvoj stravovacích, ubytovacích a športovo relaxačných služieb. V oblasti propagácie sa obec zameria na prezentáciu vlastných kultúrno- historických hodnôt a kultúrnej identity typickej pre túto oblasť.

Strategický cieľ obce

Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja je pre obec Oravská Poruba stanovený nasledovný strategický cieľ: „ Zabezpečiť trvale udržateľný rozvoj obce Oravská Poruba, po ekonomickej, sociálnej, kultúrnej stránke. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti cestovného ruchu, priemyslu, poľnohospodárstva a priemyselnej výroby, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie oddychových zón v obci a športovo rekreačných areálov. Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú vytvorené podmienky pre stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti hospodárstva na udržateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je považované za prioritu. Zároveň však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali výdavky verejných prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia za účelom podpory nových rozvojových projektov. Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré sú postavené na aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore hospodárskeho rozvoja obce a okolia, rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovni partnerstva, aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov za účelom ich zníženia. Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. Hlavným zámerom stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup riešenia danej problematiky v rámci partnerstva. V oblasti vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje hlavne na vybudovanie prepojenia regiónu tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné koridory v dostatočnom čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti sa pozornosť venuje aj rozvoju informačnej spoločnosti. Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie situácie zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým prístupom občanov k ochrane životného prostredia. Stratégia je založená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú bariérou rozvoja a na využití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príležitosti pre dlhodobý rast. To je možné uskutočniť len na úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektora a integrovaným prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov. Na dosiahnutie strategického cieľa budú podporovať globálne ciele podľa jednotlivých kľúčových odvetví. Uvedené ciele plne korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHSR Žilinského samosprávneho kraja a podporujú jeho naplnenie.

5.Základná charakteristika obce

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje

Geografická poloha obce : geografická šírka 49 26 severnej šírky

                                           Geografická dĺžka 19 18 východnej dĺžky

Susedné mestá a obce : Veličná, Žaškov, Dolný Kubín, Jasenová, Vyšný Kubín, Komjatná

Celková rozloha obce : 1320 ha

Nadmorská výška : najvyššia – 734 mn. – vrch Pečkova

                               Stredná – 595 mn.

5.2. Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 1. 053

Národnostná štruktúra : Slováci, Česi, Maďari

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Evanjelická cirkev ausg .vyznania,

                                                                                           Rímsko-katolícka cirkev

:

5.3. Symboly obce

Erb obce : V zelenom štíte vedľa seba postavené zlaté hrable, strieborná kosa na zlatom kosisku a zlaté cepy, nad nimi strieborný vľavo otočený holub so zlatou zbrojou

Pečať obce :Erb obce , či už vo farebnej , čiernobielej alebo inej podobe obec Oravská Poruba môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach.

5.4. Logo obce - nemáme

 

5.5. História obce

Oravská Poruba leží v Oravskej vrchovine, doline potoka Poruba, Katastrálne územie Oravskej Poruby sa skladá z troch sídelných celkov:

    - zemiansky majetok Gäceľ
    - bývalá obec Zábrež
    - bývalá obec Poruba

ORAVSKÁ PORUBA (1350)


Leží na ľavom brehu rieky Oravy, je to slovenská obec v okrese Dolný Kubín so stredoslovenským nárečím. Osada vznikla porubom lesov, ktoré patrili mestečku Veličná. V roku 1350 sa spomína pod menom Jabloň. V roku 1420 sa dedina Jabloňová spomína ako príslušenstvo ku hradu Orava. Osade najviac škodili litovské vojská roku 1683, pretože ležala na hlavnej kráľovskej ceste. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom a z remesiel tu mali zastúpenie čižmári, obuvníci, včelári. Od roku 1728 fungoval v obci jeden múčny mlyn. Poruba zostala v poddanskom pomere oproti hradnému panstvu až do roku 1848. Po zrušení poddanstva patrila obec k Uhorsku a od roku 1918 patrila do ČSR a rozvíjali sa tu ďalšie remeslá ako kováčstvo, tesárstvo. Oravská Poruba má bohaté možnosti rekreácie a výletov do prírody, v zimnom období klzisko v Lúžku a lyžiarsky vlek pod Novými Lazmi. V obci je založený požiarny zbor, telovýchovná jednota a folklórny súbor Porubanka, folklórny súbor Porubček, Jednota dôchodcov.

 

5.6. Pamiatky

Dňa 24.4.1848 sa v Gäceli konalo stretnutie významných oravských národovcov, ktorí pred Bajčiovskou vežou spísali Gäceľské žiadosti.

 

5.7. Významné osobnosti obce - žiadne

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

-                   Materská škola v Oravskej Porube

6.2.Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť poskytuje:

Lekár – Mudr. Malíková ( súkromný )

6.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje : nemáme opatrovateľky

6.4. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :

Obecný úrad v Oravskej Porube v spolupráci s kultúrnou komisiou,

Folklórny súbor Porubanka, folklórny súbor Porubček, Jednota Dôchodcov,

ZPOZ

Telovýchovná Jednota Družstevník Oravská Poruba

Materská škola,

Obyvatelia obce Oravská Poruba

6.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :

Jednota, Potraviny Bruncková Jarmila,

Stolári: Dušan Sopúch, Dušan Vicáň, Ján Trnkóci, Ľubomír Mikuš

Najvýznamnejší priemysel a podnikatelia v obci :

Zlieváreň Zábrež

MM Steel

M3- p.Muráň

FK Metal

Slovtop

IMVS – p.Vladimír Sopúch

OMNIKO

Lubimex

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

Agrodružstvo Oravská Poruba

Súkromne hospodáriaci roľníci:

Vicáň Ján 271 , Vicáňová Darina 61, Šuvadová Viera, Šuvada Michal, Kuriš Miroslav, Milan Bruncko, Viciaňová Zuzana

 

 

-           

7.Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným   nástrojom finančného hospodárenia obce bol   rozpočet   obce   na rok   2016.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový   rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2015 uznesením č.89/2015

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

prvá zmena   schválená dňa 15.06.2016 uznesením č. 27/2016

druhá zmena schválená dňa 17.08.2016 uznesením č.39/2016

tretia zmena schválená dňa 26.10.2016 uznesením č. 59/2016

štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. 71/2016

 

 

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016                 

 

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Skutočné

plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov

k 31.12.2016

% plnenia príjmov/

% čerpania výdavkov

Príjmy celkom

324.918,00

521.792,46

490.508,49

94

z toho :

 

 

 

 

Bežné príjmy

319.918,00

352.543,37

358.717,53

101,75

Kapitálové príjmy

5.000,00

127.749,09

127.749,09

100

Finančné príjmy

0

41.500,00

4.041,87

9,74

Príjmy RO s právnou

subjektivitou

0

0

0

0

Výdavky celkom

316.083,00

521.767,55

477.871,31

91,59

z toho :

 

 

 

 

Bežné výdavky

299.083,00

358.993,93

328.860,51

91,61

Kapitálové výdavky

17.000,00

22.269,00

8.506,18

38,2

Finančné výdavky

0

140.504,62

140.504,62

100

Výdavky RO s právnou

subjektivitou

       

Rozpočet obce

8.835,00

24,91

12.637,18

 

 

 

7.2. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016                

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016

 

Bežné príjmy spolu

358.717,53

z toho : bežné príjmy obce

358.717,53

             bežné príjmy RO

 

Bežné výdavky spolu

328.860,51

z toho : bežné výdavky obce

328.860,51

             bežné výdavky RO

 

Bežný rozpočet

29.857,02

Kapitálové príjmy spolu

127.749,09

z toho : kapitálové príjmy obce

127.749,09

             kapitálové príjmy RO

 

Kapitálové výdavky spolu

8.506,18

z toho : kapitálové výdavky obce

8.506,18

             kapitálové výdavky   RO

 

Kapitálový rozpočet

119.242,91

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

149.099,93

Vylúčenie z prebytku

 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

149.099,93

Príjmy z finančných operácií

4.041,87

Výdavky z finančných operácií

140.504,62

Rozdiel finančných operácií

-136.462,75

Príjmy spolu

490.508,49

VÝDAVKY SPOLU

477.871,31

Hospodárenie obce

12.637,18

Vylúčenie z prebytku

 

Upravené hospodárenie obce

 

Prebytok rozpočtu v sume 149.099,93 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný :

- na prekrytie schodku finančných operácii vo výške 136 462,75 EUR

Zostatok prebytku rozpočtu v sume 12 637,18 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 12 637,18 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 12.637,18 EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019                                                  

 

Skutočnosť k 31.12.2016

Rozpočet

na rok 2017

Rozpočet

na rok 2018

Rozpočet

na rok 2019

Príjmy celkom

490.508,49

377.744,00

377.744,00

377.744,00

z toho :

 

 

 

 

Bežné príjmy

358.717,53

377.644,00

377.644,00

377.644,00

Kapitálové príjmy

127.749,09

100

100

100

Finančné príjmy

4.041,87

 

 

 

Príjmy RO s právnou subjektivitou

 

 

 

 

 

 

Skutočnosť k 31.12.2016

Rozpočet

na rok 2017

Rozpočet

na rok 2018

Rozpočet

na rok 2019

Výdavky celkom

477.871,31

377.744,00

377.744,00

377.744,00

z toho :

 

 

 

 

Bežné výdavky

328.860,51

359.924,00

359.924,00

359.924,00

Kapitálové výdavky

8.506,18

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Finančné výdavky

140.504,62

12.820,00

12.820,00

12.820,00

Výdavky RO s právnou subjektivitou

 

 

 

 

 

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok

Názov

Skutočnosť

k 31.12.2015

Skutočnosť

k 31.12.2016

Predpoklad

na rok 2017

Majetok spolu

2.325.092,38

2.288.677,30

2.279.021,28

2Neobežný majetok spolu

2.252.322,24

2.207.046,32

2.190.321,28

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

4.278,66

4.278,66

4.278,66

Dlhodobý hmotný majetok

2.112.000,96

2.066.725,04

2.050.000,00

Dlhodobý finančný majetok

136.042,62

136.042,62

136.042,62

Obežný majetok spolu

72.264,39

81.271,88

88.700,00

z toho :

Zásoby

398,69

171,81

200

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

3.427,66

3.081,27

3.100,00

Finančné účty

68.438,04

78.018,80

85.000,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

505,75

359,1

400

 

 

8.2. Zdroje krytia

Názov

Skutočnosť

k 31.12.2015

Skutočnosť

k 31.12.2016

Predpoklad

na rok 2017

Vlastné imanie a záväzky spolu

2.325.092,38

2.288.677,30

2.279.021,28

Vlastné imanie

1.637.996,13

1.653.638,11

1.670.000,00

z toho :

Oceňovacie rozdiely

Fondy

36.499,59

Výsledok hospodárenia

1.601.496,54

1.653.638,11

1.670.000,00

Záväzky

169.477,55

30.282,90

18.600,00

z toho :

Rezervy

600

600

600

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé záväzky

1.269,63

2.118,28

3.000,00

Krátkodobé záväzky

14.336,46

14.788,30

15.000,00

Bankové úvery a výpomoci

153.271,46

12.776,32

0

Časové rozlíšenie

517.618,70

604.756,29

590.421,28

8.3. Pohľadávky

Pohľadávky

Zostatok

k 31.12 2015

Zostatok

k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3.427,66

3.081,27

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

8. 4 Záväzky

Záväzky

Zostatok

k 31.12 2015

Zostatok

k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

15.606,09

16.906,58

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov

Názov

Skutočnosť

k 31.12.2015

Skutočnosť

k 31.12.2016

Predpoklad

rok 2017

Náklady

332.341,76

381.603,88

411.100,00

50 – Spotrebované nákupy

58.712,76

70.418,14

72.000,00

51 – Služby

47.841,19

53.146,46

55.000,00

52 – Osobné náklady

164.874,45

182.190,66

200.000,00

53 – Dane a poplatky

421,61

94,5

100

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

5.305,44

1.116,49

1.000,00

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

 

47.841,66

 

60.849,00

 

70.000,00

56 – Finančné náklady

3.878,56

4.977,23

5.000,00

57 – Mimoriadne náklady

 

 

 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

3.466,09

8.811,40

8.000,00

59 – Dane z príjmov

 

 

 

Výnosy

380.239,32

395.967,34

416.650,00

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

 

11.744,74

 

11.282,94

 

11.500,00

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

 

 

 

62 – Aktivácia

 

 

 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

 

299.067,81

 

328.893,53

 

350.000,00

64 – Ostatné výnosy

26.167,93

11.913,55

12.000,00

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

 

600,00

 

600,00

 

 

600,00

66 – Finančné výnosy

9,41

62,19

50

67 – Mimoriadne výnosy

 

672,47

 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC

 

42.649,43

 

42.542,66

 

 

42.500,00

Hospodársky výsledok

/+ kladný HV, - záporný HV/

47.897,56

14.363,46

5.550,00

 

Hospodársky výsledok – kladný v sume 14.363,46 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 

10. Ostatné dôležité informácie

 

10.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých prostriedkov v EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Miestne komunikácie

44,32

Ministerstvo vnútra SR

Životné prostredie

95,97

Ministerstvo vnútra SR

Civilná obrana

84,00

Ministerstvo vnútra SR

Materská škola- predškoláci

1.736,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

VPP – podpora zamestnávania

3.441,13

Ministerstvo vnútra SR

Voľby

880,32

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Požiarnici – materiál - nákup

2.000,00

Ministerstvo vnútra SR

REGOB + Register adries

347,58

Recyklačný fond

Nákup vriec

649,00

Volsvagen

Materská škola - zeleň

500

 

10.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.7 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých

prostriedkov v EUR

Telovýchovná Jednota

Bežné výdavky podľa VZN

5.000,00

Spoločný obecný úrad

Bežné výdavky

2.278,21

Novonarodené deti v obci

Príspevok pri narodení - ZPOZ

600,00

Arriva Liorbus

Doplatok spojov

2.024,33

ZMOS, ZMODO

Členské príspevky

549,68

Evanjelická cirkev

Oprava kostola

500,00

Rímsko-katolícka cirkev

Oprava kostola

500,00

Jednota dôchodcov

Kultúrne akcie

500,00

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

-          Rekonštrukcia a modernizácia Verejného osvetlenia

-          Dostavba zberného dvora

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

-          Oprava cestnej komunikácie a zberných žľabov na povrchovú vodu

-          Oprava kancelárskych priestorov na Obecnom úrade

-          Rekonštrukcia cestného žľabu v lokalite Zábrež pri bývalom Poľnohospodárskom družstve.

-          Príprava rekonštrukcie kultúrnej pamiatky- veža Gäceľ.

-          Zateplenie Obecného úradu, výmena garážových verí a výmena kotla.

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie žiadny súdny spor .

Vypracoval:   Bc.Mária Babiaková                     Schválil:Peter Hrivnák

V Oravskej Porube, dňa 15.03.2017

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (C__TOPSET_WinCITY_Ucto2016_rprijem.pdf)C__TOPSET_WinCITY_Ucto2016_rprijem.pdf39 kB2017-03-24 17:48
Stiahnuť tento súbor (C__TOPSET_WinCITY_Ucto2016_vydaje.pdf)C__TOPSET_WinCITY_Ucto2016_vydaje.pdf66 kB2017-03-24 17:48
Stiahnuť tento súbor (Záverecný úcet 2016.doc)Záverecný úcet 2016.doc170 kB2017-03-24 17:48

Opatrenia COVID-19

20210817_090921

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).