Stavba na cintoríne

UPOZORNENIE !

Obec Oravská Poruba upozorňuje všetkých občanov, že vybudovanie akejkoľvek stavby na cintorínoch v Oravskej Porube, Zábreži a Gäceli, alebo úpravu existujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu) je potrebné písomne ohlásiť v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na Obecnom úrade v Oravskej Porube.

 Pokyny ku osadeniu drobnej stavby:

 Maximálny vonkajší rozmer drobnej stavby:

jednohrob

120 x 240cm

detský hrob

110 x 165cm

dvojhrob

220 x 240cm

miesto pre urnu

100 x 100cm

 Uvedené plochy obsahujú aj priestory pre vybudovanie obrubníka.

Vzdialenosť od susedných hrobov (pomníka) min. 30 cm a max. 40 cm. Pomník sa buduje od hrany chodníka. Budovanie drobnej stavby (pomníka) je možné zahájiť až po súhlase a vymeraní správcom pohrebiska.

Po ukončení výkopových respektíve stavebných prác na pohrebisku – cintoríne je ten, kto tieto práce vykonával povinný upraviť okolie, vyčistiť použité trávnaté a ostatné plochy, odstrániť prebytočný stavebný materiál ( odviesť staré poklopy, pomníky, obruby) a zlikvidovať všetok odpad. Stavebný odpad sa nesmie vhadzovať do kontajnera na komunálny odpad ( len vence, kytice, kahance), ktorý sa nachádza na cintoríne. 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.doc)Tlačivo - Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne31 kB2017-01-04 15:19

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).