Kontaktné údaje

Adresa: Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54 Oravská Poruba,
Slovensko
Obecná stránka:

www.oravskaporuba.sk

e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 043 / 588 23 25
Fakturačné údaje: IČO: 00314757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
   
Úradné hodiny na obecnom úrade: PONDELOK: 7:30 - 14:30
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:30 - 17:00
ŠTVRTOK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK: 7:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00
   
   
JUDr. Vladimír Kubišta starosta obce
Mobilé tel. číslo: +421 905 509 175
e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Mária Babiaková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

účtovníctvo:
- účtovanie všetkých príjmov a výdajov obce na 7 účtoch obce,
- účtovanie faktúr, odpisov, miezd, dotácií, daní z nehnuteľnosti, poplatkov za odpad, psov a atď.
- spracovanie Q a ročných výkazov na Ministerstvo financií do RISSAMU / súvaha, výkaz ziskov a strát, FIN-1, FIN-2, FIN-3, FIN-4, FIN-5, výkaz vzájomných vzťahov /
- spracovanie Záverečného účtu obce,
- spracovanie výročnej správy obce,
- spracovanie poznámok za obec,
- vypracovanie rozpočtu, rozpočtových opatrení na OZ
- vypracovanie rôznych vyúčtovaní,
- spracovanie dotácií a ich vyúčtovanie – nezamestnaní,
- vyúčtovanie elektriky, plynu,
- vypracovanie smerníc z účtovníctva a majetku obce
- spracovanie platobných poukazov a krycích listov,
- účtovanie bytov v materskej škole,
mzdy:
- vypracovanie miezd zamestnancom obce a materskej školy a pracovníkom na dohody,
- spracovanie výkazov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, daňového úradu,
- vypracovanie evidenčných listov,
- vypracovanie potvrdení,
- vypracovanie ročného zúčtovania zamestnancom,
- vypracovanie hromadného výkazu Daňovému úradu,
- vypracovanie platobných výmerov zamestnancov a potvrdení
Evidencia obyvateľstva:
- prihlásenia a odhlásenia občanov obce na trvalý alebo prechodný pobyt v obci,
- spracovanie zoznam na voľby + oznámenie pre občanov
- vystavovanie potvrdení o trvalom pobyte,
- spracovanie údajov pre CO.
Adresné body:
- spracovanie agendy na adresný bod rodinného domu a ostatných budov.
Súpisné čísla:
- Spracovanie rozhodnutí a oznámení na pridelenie súpisného čísla,
- Spracovanie návrhu na vklad,
- Spracovanie potvrdení,
Majetok:
- Zaraďovanie a vyraďovanie majetku obce,
- Technické zhodnotenie majetku obce,
- Spracovanie inventárnych kariet,
- Spracovanie inventúry majetku obce.
Pokladňa:
- Účtovanie pokladne obce
Stravovňa Materskej školy:
- Nahrávanie faktúr do programu účtovníctva,
- Spracovanie platobných poukazov a krycích listov k faktúram,
- Účtovanie stravovne.
Materská škola:
- Účtovanie príjmov a výdajov,
- Spracovanie miezd ,
- Spracovanie Q a ročných výkazov ,
- Spracovanie súhrnnej správy o hospodárení za rok.
ZPOZ:
- Pozvánky, príprava a priebeh stretnutia uvítania detí do života, strieborné, zlaté a diamantové sobáše,
- Príprava a pomoc pri akciách v obci – dôchodci, deň matiek, dni obce, stretnutie na 4 chotároch a iné.
Ďalšie činnosti:
- Spracovanie podkladov pre plány: Komunálny plán obce, Komunitný plán obce, Zdravotný plán obce, GDPR obce.
  adresné body, účtovanie pokladne, účtovanie školskej stravovne, vyúčtovanie dotácie VPP
Mobilé tel. číslo: +421 918 887 784
e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   

Božena Červeňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-príjem a evidencia doručenej a odoslanej pošty a faktúr obecného úradu a stavebného úradu
-príjem platieb do pokladne
-osvedčovanie listín a podpisov
-vystavovanie rybárskych lístkov
-priznania na daň z nehnuteľností, daň z pozemkov, stavieb, psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za prechodne ubytovaných, poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad a poplatky za znečisťovanie ovzdušia
-žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu rodičovských práv a povinností /príspevky na krúžky/
-zmluvy o nájme hrobového miesta na cintoríny v Oravskej Porube,  Zábreži a Geceli
-dotácie na stravu pre deti v materskej škole a obci
-povolenia na konanie akcií a predaja na trhových miestach v obci
-žiadosti posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
-územnoplánovacie informácie k pozemkom v obci
-zverejňovanie zmlúv na stránke obce
-príprava a zápisnice z rokovaní obecných zastupiteľstiev
-civilná ochrana obce
-účtovanie príjmu, výdaja potravín v školskej jedálni, evidencia pošty - školskej jedálne, evidencia a úhrada faktúr za tovar, príjem a vyúčtovanie poplatkov za stravu, dotácie na stravu, školský mliečny program, program školské ovocie, prevádzková a účtovná agenda školskej jedálne pri materskej škole
Mobilé tel. číslo: +421 918 887 776
e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   
  pracovníci údržby obce, verejnej zelene, verejných komunikácii ........
Juraj Kováčik
 
Milan Babiak +421 908 884 690

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (GDPR) 
Obec Oravská Poruba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a § 44 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) oznamuje kontaktné údaje na zodpovednú osobu.

Zodpovedná osoba: PhDr. Dušan Kružel

Koreršpondenčná adresa: Obec Oravská Poruba 290, 027 54 Veličná

Tel.: 043/588 23 25

 

ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube je otvorený každú

stredu od 7.00 do 17.00 hod. a sobotu od 8:00 do 10:00
Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (SMS brána.pdf)SMS brána.pdf48 kB2017-06-10 22:32

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).