Vnútorná organizácia MŠ

Vytlačiť

Materská škola Oravská Poruba 46 je štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Oravská Poruba, štatutárnym zástupcom starosta obce. Kapacita MŠ je 36 detí.

Člení sa na dve heterogénne triedy s celodennou formou výchovy a vzdelávania. Deti sú zaradené do tried podľa veku s prihliadaním na počty detí v triede. Denný poriadok v jednotlivých triedach rešpektuje požiadavky  psychohygieny detí.  Materská škola má vlastnú školskú jedáleň

Prevádzka MŠ je v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Ráno v čase od 6.30 do 7.00 hod. a v popoludňajších hodinách v čase od 15.30 do 16.30 hod. je prevádzka v jednej triede v službukonajúcej učiteľky.

Poplatky rodičov či zákonných zástupcov :
Príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním vo výške 15 €  sa  platí  hotovosťou v MŠ  do 10-teho v mesiaci.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa
- ktoré má 1 rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;
- ktoré nebolo v MŠ ani jeden deň v mesiaci z rodinných alebo zdravotných preukázateľných dôvodov;
- ktorému bolo vydané rozhodnutie o čiastočnom prerušení dochádzky do MŠ.

Príspevok  na stravu uhrádza zákonný zástupca   vždy do 10-teho v mesiaci dopredu

- vo výške  28 € na mesiac,

- za dieťa, ktoré má 1 rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky dopláca 5 € na mesiac – zvyšok je hradené formou dotácie vo výške 1,20 €

 Platba sa realizuje trvalým príkazom na účet v tvare  :  IBAN SK50 0200 0000 0000 2613 1332. Je potrebné  uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Neprítomnosť dieťaťa  a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred, najneskôr do 7.30 hodiny telefonicky alebo písomne  do zošita na to určeného. V prípade, že dieťa nie je odhlásené hradí plnú stravnú jednotku 1,37 € - platí to aj pre predškolákov.

Preberanie detí. Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až do jeho odovzdania rodičovi, prípadne inej písomne splnomocnenej osobe staršej ako desať rokov,  alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Osobné veci dieťaťa musia byť označené menom, inak zamestnanci školy neručia za ich výmenu. Zároveň neručia za poškodenie či stratu z domu prinesených hračiek

Ďalšie podmienky sú rozpracované v Školskom poriadku Materskej školy Oravská Poruba 46.