Školský úrad

Odborný pracovník:

PaedDr. Emília Jurčíková

mail: emilia.jurcikova@oravskypodzamok.sk

telefón: +420901 788723

stránka: http://www.oravskypodzamok.sk/spolocny-skolsky-urad.html

Školský úrad  v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1  a § 9 odsek 1 citovaného zákona:
a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy:
- prijatia žiaka,
- povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka,
- oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
- povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,
- uloženia výchovných opatrení,
- povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,
- povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
- určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú  žiakovi  v ZŠ  a v ŠZ
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy.
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy v oblastiach:
-          riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu,
-          riadenia a  zabezpečovania školského stravovania,
-          ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,
-          ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).