Školský úrad

Vytlačiť

Odborný pracovník:

PaedDr. Emília Jurčíková

mail: emilia.jurcikova@oravskypodzamok.sk

telefón: +420901 788723

stránka: http://www.oravskypodzamok.sk/spolocny-skolsky-urad.html

Školský úrad  v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1  a § 9 odsek 1 citovaného zákona:
a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy:
- prijatia žiaka,
- povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka,
- oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
- povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,
- uloženia výchovných opatrení,
- povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,
- povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
- určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú  žiakovi  v ZŠ  a v ŠZ
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy.
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy v oblastiach:
-          riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu,
-          riadenia a  zabezpečovania školského stravovania,
-          ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,
-          ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.