Príroda a živočíšstvo

Rastlinstvo 

Rastlinstvo okolia obce Oravská Poruba začleňujeme do oblasti západokarpatskej flóry. Už oddávna bola pôda využívaná na obhospodarovanie človekom. V súčasnosti dominuje pestovanie poľnohospodárskych plodín ako sú zemiaky, obilie, kukurica a pod.  a tiež intenzívne využívanie lúčnych porastov kosením a spásaním.

Z rastlinných druhov na našich lúkách môžeme nájsť zvonček konársky, ďaletinu lúčnu, chrastovec roľný, timotejku lúčnu, štiav kyslý, alchemilku obyčajnú, púpavu lekársku, prvosienku vyššiu a iné. V zalesnených častiach dominuje smrek obyčajný, či borovicu lesnú. V prízemnej vrstve nachádzame pľúcnik lekársky, veternicu hájnu, kostihoj hľuznatý, jahodu obyčajnú, fialku lesnú a mnoho ďalších.

Na zamokrených miestach okolo pramenísk a jarkov rastie najmä záružlie močiarne, nezábudka močiarna, valeriána lekárska. V našich lesoch tiež nájdeme aj bazu čiernu, liesku obyčajnú, či ostružinu malinu.

Aj keď mnoho cenných biotopov už zaniklo, v prírodnom  prostredí okolia obce nachádzame aj zákonom chránené druhy rastlín, ako sú napríklad snežienka jarná, ľalia zlatohlavá, orlíček obyčajný, vstavačovec májový, kruštík tmavočervený, päťprstnica obyčajná.

Živočíšstvo

 V Oravskej Porube sa nachádza viacero prírodných fenoménov, ktoré slúžia ako významné útočiská pôvodného živočíšstva. Sú to napríklad dva rozsiahlejšie lesné komplexy. Jeden z nich sa nachádza v juhozápadnej časti chotára (oblasť Trsteník-Pečkov) a druhý približne v severovýchodnej časti chotára (oblasť Vrchy-Kuzmínovo). V týchto lesných celkoch môžeme stretnúť zo skupiny obojživelníkov napríklad skokana hnedého alebo ropuchu bradavičnatú. Tieto druhy sú však aktívne najmä v noci, takže často unikajú našej pozornosti. Z plazov sa tu vyskytuje napríklad zvrchu hnedo sfarbená jašterica živorodá. Z fauny vtákov tu hniezdia niektoré veľké druhy ako bocian čierny, orol krikľavý, jastrab lesný, jastrab krahulec a myšiak hôrny.

Z cicavcov tu môžeme stretnúť niektoré známe kopytníky, ako diviaka lesného, jeleňa hôrneho a srnca hôrneho. Zo skupiny drobných zemných cicavcov tu žijú napríklad ryšavka krovinná, ryšavka žltohrdlá, ako aj hmyzožravce piskor lesný a piskor malý, ktorého niekedy zastihneme aj v blízkosti našich príbytkov. Občas sa nám ukáže po strome šplhajúca veverica, ktorá patrí medzi hlodavce. Zo šeliem menšej veľkosti tu žije len lasica myšožravá, z väčších potom líška hrdzavá. Celkom výnimočne, avšak predsa tu zistíme prítomnosť mačky divej, ale aj našich najväčších šeliem rysa ostrovida a medveďa hnedého. V týchto častiach chotára je veľmi pravdepodobný aj pravidelný pohyb vlka.

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).