Obecné zastupiteľstvo 2017-03-01 - UZNESENIE

Vytlačiť

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oravská Poruba zo dňa 1.3.2017

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e

Informácie o plnení uznesení

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e

Informácie starostu k aktuálnym otázkam

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Zámer zámeny nehnuteľnosti v zmysle osobitného zreteľa medzi Obcou Oravská Poruba parcelu zapísanú na LV 1359 č. 92/401 o výmere 254 m², druh pozemku trvalé trávne porady v 1/1 a Vladimírom Vicáňom parcelu zapísanú na LV 1392 č. E-KN č. 364/3 o výmere 440 m², druh pozemku orná pôda v podiele 1/1 /príloha zámer/

Hlasovali za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Zámennú zmluvu medzi Obcou Oravská Poruba a Vladimírom Vicáňom v zmysle uznesenia č.3/2017.

Hlasovali za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

Nadbytočnosť nehnuteľného majetku parcela C-KN 564/2 o výmere 163 m² zastavané plochy a nádvoria, rekrečnú chatku súp.číslo 343 postavenú na parcele KN-C č. 564/3 o výmere 39 ² včetne pozemku, rekrečnú chatku súp.číslo 344 postavenú na parcele KN-C č. 564/4 o výmere 39 ² včetne pozemku a prípojok elektrickej energie a vody.

Hlasovali za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1

Peter H R I V N Á K

starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Gálik .......................................

Ing. Ľubomír Maťuga …...................................

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (20170301 uznesenie.pdf)20170301 uznesenie.pdf591 kB2017-03-03 12:56