VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Vytlačiť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby


Navrhovateľ Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463, podal dňa 10.08.2016 na príslušný stavebný úrad návrh na vymedzenie stavebných pozemkov a vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch líniová stavba v katastrálnom území Veľký Bysterec (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia).
Obec Oravská Poruba, ako príslušný stavebný úrad určený odborom výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Žilina podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba “stavebný zákon“) preskúmala predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na tomto základe rozhodla podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby takto:
Navrhovateľovi: Mestu Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín,
IČO: 00314463
vydáva:
rozhodnutie o umiestnení stavby
'Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne'
na pozemkoch: líniová stavba v katastrálnom území Veľký Bysterec.
a určuje pozemky v katastrálnom území Veľký Bysterec za stavebné, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia.
Stavba sa umiestňuje na základe preukázania vlastníckeho práva k pozemkom, na základe iného práva k pozemkom, vyplývajúceho zo zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka (cyklotrasy) na korune hrádze a na základe súhlasného stanoviska vlastníka pozemku.
2. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
Popis stavby:
Jedná sa o cyklotrasu situovanú v mestskej časti Veľký Bysterec, na nábreží rieky Orava. Cyklotrasa bude smerovať od železničnej zastávky po cestný most na Zochovej ulici. Jej celková dĺžka bude 1,541 39 km, pričom podľa stavebno-dopravného riešenia je rozdelená na štyri úseky. Cyklotrasa bude zabezpečovať aj ďalšie funkcie – bude vybavená cykloboxami, kruhovým fitnes, ihriskom pre deti a piatimi oddychovými miestami s lavičkami. Na nábreží bude cyklotrasa osvetlená novými LED svietidlami osadenými na oceľových stĺpoch výšky 6 m, pričom tieto svietidlá budú napojené na existujúce verejné osvetlenie v dvoch vetvách.
Technické údaje stavby:
- celková dĺžka trasy: 1,541 39 km
- základná šírka trasy: 3,0 m (v stiesnených pomeroch 2,5 m, prípadne 2,0 m v nevyhnutnej dĺžke)
v miestach zhlukov stromov dôjde k ich obídeniu rozdelením trasy na dva
samostatné pruhy šírky 1,25 m.
Objektová skladba umiestňovanej stavby:
SO 01 - Cyklotrasy
SO 02 - Vybavenie cyklotrasy
SO 03 - Vonkajšie osvetlenie cyklotrasy
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou sa nachádzajú v zastavanom aj mimo zastaveného územia obce a neboli poľnohospodársky využívané. Druh pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľností: zastavané plochy a nádvoria, ostatná plocha a vodné plochy.
Projektovú dokumentáciu spracoval:
Ing. Fedor Zverko – efco, Eisnerova 19, 841 07 Bratislava
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Stavba bude osadená podľa výkresu č. C - Prehľadná situácia, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie:
Cyklotrasa bude smerovať po nábreží rieky Orava smerom od železničnej zastávky po cestný most na Zochovej ulici. Jej celková dĺžka bude 1,541 39 km, pričom podľa stavebno-dopravného riešenia je rozdelená na štyri úseky.
1. úsek - začína oproti železničnej zastávke pri cykloboxoch a vedie po vozovke ul. Bysterecká až
po križovatku s ul. Pelhřimovská. Tento úsek je vyznačený len dopravným značením.
2. úsek - je navrhnutý na samostatnom telese ako cyklistická cestička. Tento úsek začína pri lavici
smerujúcej do Gäceľa a končí pri kolonádovom moste.
3. úsek - začína pred a končí za kolonádovým mostom a je vyznačený len dopravným značením na
vozovke ul. Na Sihoti.
4. úsek - je navrhnutý na samostatnom telese ako cyklistická cestička. Tento úsek začína pri
kolonádovom moste a končí pred cestným mostom na Zochovej ulici.
Výškové osadenie: Obrubníky cyklistických cestičiek budú zapustené do terénu, okrem začiatku
2. úseku, kde budú prevýšené voči vozovke.
3. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
Podmienky napojenia na komunikačnú sieť:
- Stavba bude vedená po resp. napojená na existujúce miestne komunikácie – ul, Bysterecká, ul. Na Sihoti a ul. Zochova.
Podmienky napojenia na inžinierske siete:
- Vonkajšie osvetlenie cyklotrasy bude napojené na existujúce mestské verejné osvetlenie v dvoch vetvách. Jedna vetva bude napojená z existujúceho verejného osvetlenia zemným káblom CYKY-J 4x10 a druhú vetvu tvoria existujúce svietidlá.
Podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:
- Pri projektovaní a uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia stavebného zákona, upravujúce požiadavky na projektovanie (§ 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona), upravujúce požiadavky na uskutočňovanie (§ 43d až § 43i, § 48 až § 53 stavebného zákona), ustanovenia vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ako aj príslušné technické normy.
Podmienky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
- Ochranné pásmo vodného toku Orava min. 6,0 m od brehovej čiary. Jedná sa o vodohospodársky významný vodný tok, hydrologické číslo poradia: 4-21-04, číslo v správcovstve: 4.
- Rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí.
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov príp. správcov verejných inžinierskych sietí:
 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín (3023tech./2016 z 28.10.2016)
- Pred začatím stavby objednať presné vytýčenie verejného vodovodu u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905 850 605) a verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií (tel. 0905 850 602)
- Pri realizácii stavby požadujeme dodržať pôvodné krytie vodovodného a kanalizačného potrubia.
- Všetky existujúce poklopy požadujeme zdvihnúť do novej nivelety.
 Slovak Telekom, a.s., Bratislava (6611627848 z 24.10.2016)
- V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. +421 44 4328456
4. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
- V zmysle § 66, ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. +421 44 4328456, 0903 924 519. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
5. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903 409 880
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 SSE - Distribúcia, a.s., Žilina (4600029126 z 20.12.2016)
Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s.:
- V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia VN ako aj podperné body nadzemného vedenia VN v majetku SSE-D a.s. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné). Toto zakreslenie má len informatívny charakter, v zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne.
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
6. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vytýči určený pracovník SSE-D.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z príslušného Strediska prevádzky a údržby VN a NN na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- Porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE, a.s.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom Stredisku údržby VN a NN D. Kubín.
- Stavbu žiadane realizovať v zmysle platných STN a predpisov.
 SPP - distribúcia, a.s., Bratislava (TD/NS/0097/2016/Šo z 07.11.2016)
Všeobecné podmienky:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s, Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk);
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác;
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov;
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727;
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
7. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €;
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02;
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (OU-DK-OSZP-2016/007675 z 20.10.2016)
- Stavbu „Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne“ umiestniť a povoliť v súlade so schváleným Územným plánom mesta Dolný Kubín, jeho zmenami a doplnkami.
- Stavbu „Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne“ umiestniť a povoliť mimo územia Chráneného areálu Rieka Orava, ktorá preteká mestom Dolný Kubín. Rieka Orava je aj územím európskeho významu SKUEV0243 Rieka Orava (NATURA 2000) a zároveň Ramsarskou lokalitou (Ramsarský dohovor o medzinárodne významných mokradiach) a na jej území platí štvrtý stupeň ochrany prírody a krajiny.
- Pri umiestnení a realizácii investičného zámeru dohliadnuť na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, pri zemných, výkopových a stavebných prácach zabezpečiť dopravné prostriedky, stavebné stroje a stavebné mechanizmy proti únikom ropných látok do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.
- Po ukončení všetkých stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.
 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, referát štátnej správy v odpadovom hospodárstve (OU-DK-OSZP-2016/007722 z 19.10.2016)
- Odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe, budú zneškodnené v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na základe uzavretej zmluvy. Pri nakladaní so stavebným odpadom platí ustanovenie § 77 ods. 1, 2 zákona o odpadoch.
- Zakazuje sa vytvárať nepovolené skládky odpadu.
- Pri kolaudácii stavby (§ 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.) je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti je potrebné predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby (vrátane faktúr a vážnych lístkov).
 Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy (OU-DK-OSZP-2016/007697 z 24.10.2016)
- Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
- Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona - vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku znečisťujúcich látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy.
- Prípadné križovanie alebo súbeh navrhovanej stavby s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou odsúhlasiť so správcom - OVS, a.s. Dolný Kubín. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
8. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
- Pred vydaním stavebného povolenia požiadať o súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti doložiť PD a stanovisko správcu vodného toku.
- Zhotoviteľ stavby na celé obdobie výstavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác a po odsúhlasení správcom vodného toku ho predloží na schválenie tunajšiemu úradu.
 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Piešťany (CS SVP OZ PN 1916/314/CZ 32268/2016 z 11.11.2016)
- Vybavenia cyklotrasy umiestňovať tak, aby bolo rešpektované ochranné pásmo vodného toku min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku Orava.
- K odovzdaniu staveniska a k ukončeniu prác v blízkosti vodného toku Orava žiadame prizvať zástupcu Správy povodia horného Váhu Ružomberok – p. Roško, č. t. 0907 135 169.
- Nakoľko úsek č. 2 cyklotrasy bude budovaný v inundačnom území vodného toku Orava v prípade zvýšených prietokov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené zvýšenými prietokmi.
- Na cyklotrasu vedenú v blízkosti vodného toku Orava budeme požadovať uzatvoriť zmluvu o spolupráci a podmienkach využívania majetku správcom a prevádzkovateľom cyklotrasy, v ktorej budú stanovené povinnosti správcu a prevádzkovateľa cyklotrasy, do vydania kolaudačného rozhodnutia.
- Investor stavby - t. j. Mesto Dolný Kubín, je povinný na seba v plnom rozsahu prevziať povinnosti spojené s obvyklým užívaním, opravou a údržbou cyklotrasy vedenej v blízkosti vodného toku Orava.
- Náklady spojené s užívaním, opravou a údržbou cyklotrasy bude investor zabezpečovať na vlastné náklady.
- Všetky prestavby, rekonštrukcie a modernizácie môže investor realizovať len s predchádzajúcim súhlasom správcu vodného toku.
- Investor bude udržiavať cyklotrasu v takom stave, aby bola zabezpečená bezpečnosť a bude zodpovedať za škody akéhokoľvek druhu a rozsahu, najmä na zdraví a na veciach, ktoré môžu vzniknúť s verejným užívaním stavby v predmetnom úseku.
- Investor bude povinný umožniť správcovi vodného toku neobmedzený prístup k vodnému toku Orava pre zabezpečovanie údržby, opráv koryta vodného toku a povodňovej ochrany.
- V prípade poškodenia konštrukcie cyklotrasy vozidlami správcu vodného toku investor nebude môcť žiadať náhradu za vzniknuté škody napriek tomu, že po statickej stránke je navrhnutý tak, aby zniesol zaťaženie ťažkých mechanizmov z dôvodu zabezpečenia opráv, údržby vodných tokov a povodňovej ochrany.
 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (OU-ZA-OCDPK-2017/006623/BIL z 18.01.2017)
- Stavebník v ďalších stupňoch dorieši okrem bezbariérovej úpravy chodníkov v mieste napojenia na cestu I/70 predovšetkým bezpečnostné prvky v zmysle TP 07/2014, ako aj nasvietenia priechodu pre cyklistov (príp. aj v súčinnosti so správcom cesty, nakoľko ani stávajúci priechod pre peších nie je doteraz nasvietený).
 Mesto Dolný Kubín, odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu (Dop-29245/7598/2016-MC z 24.11.2016)
- Pred zahájením stavebných prác požiadať Mesto Dolný Kubín, odbor dopravy MH a CR o určenie použitia prenosného dopravného značenia na základe súhlasného stanoviska OR PZ SR, Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne.
- Pred zahájením stavebných prác požiadať Mesto Dolný Kubín o zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva.
- Podmienky uvedené v stanovisku ORPZ ODI Dolný Kubín zo dňa 10.11.2016 pod č. ORPZ-DK-ODI1-18-087/2016 zapracovať do dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.
9. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
 Krajský pamiatkový úrad Žilina (KPUZA-2017/1422-2/7268/FUR z 30.01.2017)
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
K návrhu sa vyjadrili:
OVS, a.s., Dolný Kubín; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SSE-D, a.s., Žilina; SPP-D, a.s, Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica; DSI DATA s.r.o., Námestovo; OÚ DK - odbor starostlivosti o ŽP; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany; OÚ ZA - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Mesto Dolný Kubín; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne; Krajský pamiatkový úrad Žilina.
Podmienky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie:
- Stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu) podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vecná a časová koordinácia stavieb:
- Stavba nie je časovo viazaná ani podmienená inou stavbou.
Vyhradenie podrobnejších podkladov alebo projektovej dokumentácie:
- Projekt stavby pre stavebné povolenie bude spracovaný v zmysle stavebného zákona a v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie za dodržania podmienok daných v tomto rozhodnutí a v zmysle podmienok dotknutých orgánov.
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť aj pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, avšak netýkajú sa priamo umiestnenia stavby, ale jej technického riešenia a realizácie (výkopových prác, prejazdnosti ciest počas výstavby a pod.).
Ďalšie podmienky:
- Stavebník je povinný do vydania stavebného povolenia zabezpečiť zmenu druhu pozemku parc. č. C-KN 857/2 na ktorom sa v súčasnosti nachádza nábrežie rieky Orava, avšak podľa katastra nehnuteľností je evidovaný ako vodná plocha.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Pred ústnym pojednávaním, dňa 06.02.2017 účastníčka konania – Alena Prečová, bytom Na Sihoti 1162/29, 026 01 Dolný Kubín nahliadla do podkladov rozhodnutia a následne na ústnom pojednávaní dňa 09.02.2017 písomne uplatnila svoje námietky.
„1.Zeleň:
1.a. Z existujúcich podkladov nie je možné zodpovedne zistiť, čo sa stane s existujúcou vysokou zeleňou.
Ako občan mesta v prostredí žijúci žiadam, aby v ďalšom stupni projektovej dokumentácie bol súčasťou i výkres zelene vypracovaný krajinným architektom (v ktorom bude kompletne a konkrétne vyjadrené ako sa s existujúcou stromovou zeleňou naloží a v prípade zásahu do nej aký postup sa
10. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
zvolí, aby nebol fatálny pre stromy, ktoré podľa návrhu budú ponechané) a zohľadnené požiadavky obyvateľov mesta využívajúcich zeleň na oddych a rekreáciu.
Ak stavba zasiahne aj do stromov, resp. kríkov a bude potrebný výrub, upozorňujem na ustanovenie § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa tohto ustanovenia je potrebné pred vydaním územného rozhodnutia mať právoplatný súhlas na výrub stromov, resp. kríkov.
Tento postup je súčasťou aj rozsudku Najvššieho súdu SR.
Už roky je pritom vedecky dokázané, že staré vysoké stromy z atmosféry sťahujú mnohonásobne viac C02 ako mladé stromy, resp. malé jedince. Podobne sú na tom so zadržiavaním zrážok, produkciou kyslíka, vodných pár a tieňa. /Dva dospelé stromy vyprodukujú ročne toľko kyslíka, koľko ho za ten istý čas spotrebuje jedna štvorčlenná rodina./ Vytvárajú účinnú protismogovú i protihlukovú bariéru, fungujú ako vetrolam atď. Zásadná je tiež skutočnosť, že koreňový systém stromov spevňuje aj breh rieky.
Podľa PD je plánované nielen odvetvenie stromov do výšky 2,5 m, ale zároveň bude musieť byť narušená koreňová sústava stromov - prečo o tomto zásadnom zásahu do organizmu stromov nie je v PD ani zmienka. Predsa bez toho však nie je možné vybudovať plánovanú cyklotrasu v častiach porastu stromov.
Ak koruny stromov gaštanov budú výrazne opílené, takýto strom okrem iného bude produkovať menej kyslíka.
Ak korene stromov kvôli novému koridoru pre bicykle budú osekané mechanizmami počas výstavby - stromy sú živé organizmy, ktoré na zásahy citlivo reagujú, a necitlivým zásahom môže to viesť až k likvidácii stromu. Pritom práve gaštany sú chúlostivé na radikálne zásahy.
Práve vysoké stromy a veľké plochy trávnikov majú nezastupiteľný význam v hygiene životného prostredia a zdravia človeka.
Žiadam, aby pri stavebných prácach sa nezasahovalo do koreňovej sústavy stromov. Žiadam dodržať STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
2. Navrhované teleso cyklotrasy:
2.a. Akým spôsobom, prípadne ktorými mechanizmami sa budú udržiavať cyklochodníky počas jesenného obdobia, keď zo stromov gaštanov v tomto čase padajú listy a plody.
2.b. Prečo projektant zvolil nepriepustný kryt komunikácie z asfaltu, ktorý znemožňuje priesak dažďovej vody - nie je to neekologické?
Žiadam zmeniť povrch komunikácie z vodopriepustných materiálov.
2.c. Prečo je cyklotrasa vo svojom 3. úseku /dĺžka 53,75 m/ a v 4. úseku /dĺžka 245,34 m/ situovaná v tak intenzívne urbanizovanom prostredí a pri jej výstavbe sa bude uberať z priestoru, ktorý už v súčasnosti je urbanisticky "prehustený"?
V dĺžke týchto úsekov by mohla viesť popri "obojsmerke" od pešej lavice popred MŠ po chodníku - deliac sa s chodcami - smerom ku cestnému mostu. Nemusel by byť rušený plot MŠ pri lavici, nemuselo by byť odňaté z plochy areálu MŠ a nemuseli by byť ani vyrúbané stromy /7 ks/ pozdĺž plota v areáli MŠ. Mimochodom o výrube týchto stromov v PD nie je ani zmienky.
Prípadne by cyklotrasa z Bystereckej strany od lavice /pri MŠ/ mohla pokračovať cez pešiu "lávku" a potom odbočiť doľava na vybudovaný chodník pre chodcov aj korčuliarov, atď.
V prípade funkčnej triedy B2 až D2 je možné cyklistov viesť v jazdnom pruhu s ostatnou dopravou.
2.d. Cyklotrasa by mala byť umiestnená v bezpečnom priestore a bezpečná aj pre používateľov, a nie na okraji strmého brehu rieky Oravy ako je zakreslené v dokumentácii - na dvoch miestach navrhnuté ochranné zábradlie celkovej dĺžky 60 m výšky 1,5 m na zabránenie pádu cyklistov do rieky. V týchto miestach je vzdialenosť cyklotrasy od nábrežnej hrany menej ako 1 m.
Súčasne nechávam na posúdenie súdneho človeka - ako bude v rámci mestského interiéru vyzerať a pôsobiť "oplotenie" do výšky očí stredne vysokého človeka. Súčasne bude predstavovať zásadnú komunikačnú bariéru.
11. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
- Používatelia cyklotrasy budú ohrozovať mamičky s malými deťmi, ktoré chodia tadiaľ na prechádzky a pohybujú sa po rôznych úsekoch na trávniku nábrežia pri rieke, pozorujúc vodné vtáctvo. Malé dieťa, aj keď v sprievode rodiča, môže v istej chvíli do trasy vbehnúť. Zdržiavajú sa tam aj skupinky väčších detí, ktoré sa v zápale hry môžu dostať do stretu s cyklistom. Čo v takom prípade nám povedia „zodpovedné orgány":
- že je to predsa cyklistická trasa a nepozorný chodec, dieťa, teeneager, mama, tato, nemali tam čo robiť?
- alebo, že cyklisti nám zobrali rekreačno-oddychovú zónu na nábreží /úsek 3. a úsek 4/ a nám obyvateľom ulice, sídliska, mesta, okolia, nehodno tam chodiť a v záujme vlastnej bezpečnosti nábrežiu sa radšej vyhnúť?
- alebo alibisticky "sa to zvalí" na stromy, ktoré vo výhľade prekážali, a preto je dôvodný ich výrub..??
- Jedno z najnavštevovanejších miest mamičkami s deťmi je po ľavej strane kolonádového mosta, kde je malý "lesík" nízkych ihličnanov (tam zvyknú prikrmovať vodné vtáctvo mamičky s deťmi) s osadenou tabuľou CHKO Horná Orava s informáciami o význame chránenej rieky Orava, má byť nahradené navrhovaným stanovišťom bicyklov.
- Nábrežie tiež roky intenzívne užívajú aj psíčkari. Aj tu je možnosť nepredvídateľnej reakcie zvieraťa pri stretnutí s cyklistom.
Žiadam zadefinovať o aký typ trasy pôjde z pohľadu rýchlosti pohybu účastníkov po nej:
"1.TRASY S NÍZKOU RÝCHLOSŤOU ÚČASTNÍKOV Do 5 km za hodinu su to najmä trasy pre peších a ľudí na vozíku
2. TRASY SO STREDNOU RÝCHLOSŤOU ÚČASTNÍKOV10-25 km za hodinu. Trasy pre cyklistov, jazdcov, úžívateľov kolieskových korčuli. Ide o trasy náročnejšie na priestor, polomer oblúkov, spôsobu značenia, sklonu a pod.
3. TRASY S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU POHYBU sem patria trasy pre výkonnostne orientovaných cyklistov a pod. 30 -70 km za hodinu. Neodporúča sa budovanie obojsmerných a multifunkčných trás v spoločnom priestore."
Žiadam vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne ku užívaniu komunikácie chodcami a cyklistami, aby nedochádzalo ku kolízii.
2.e. Lavičky - oddychové miesta do plôch obytných území v príslušnej zeleni.
Zo skúsenosti našej bytovky /Na Sihoti 1162/ musím upozorniť, že dve lavičky, ktoré boli osadené v minulosti na nábreží v bezprostrednej blízkosti bytovky, museli byť na žiadosť obyvateľov nášho domu mestom odstránené. A to z dôvodu pravidelného a intenzívneho rušenia nočného kľudu obyvateľov bytovky podguráženými, väčšinou mladými ľuďmi. Privolaná policajná hliadka prišla ich upozorniť, no po zrušení VZN ich nemala ako postihnúť, a preto po odchode hliadky veselo pokračovali. A na naše upozornenia nereagovali. Z tohto dôvodu na lavičky v okolí bytovky máme závažné výhrady.
2.f. V úseku trasy 3. a 4. má byť súvisle s osvetlením jednosmernej cestnej komunikácie vedené osadenie ďalších nových svetiel v dvoch vetvách, napojením na jestvujúce rozvody el. energie. Načo sa musi "budovať" ďalšie osvetlenie v tak krátkej vzdialenosti od už existujúceho?
3. Križovatka cesta 1.triedy a cyklotrasy:
3.a. V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. je aj križovanie s miestnou komunikáciou funkčnej triedy D križovatka, teda aj úrovňové križovanie s cyklistickou komunikáciou alebo komunikáciou pre chodcov (t. j. každý priechod je križovatka).
Miestne komunikácie v meste sú podľa STN 736110 a STN 736101 členené na rýchlostné(A), zberné(B) a obslužné(C) - podľa toho sa stanovuje šírka jazdného pruhu ale i odporúčaná a minimálna vzdialenosť križovatiek (tie môžu byť úrovňové a mimoúrovňové).
Najmenšie prípustné vzájomné vzdialenosti križovatiek uvádza pre cestné komunikácie STN 73 6101 v tabuľke 19 a pre miestne komunikácie STN 73 6110 v tabuľke 2. Hodnoty uvedené v tabuľkách vychádzajú z dopravného významu komunikácie a majú zaistiť požadovanú kvalitu pohybu po
12. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
hlavnej komunikácii (funkčnú úroveň), bezpečnosť cestnej premávky a dostatočnú dopravnú obsluhu okolitého územia.
Čo sa týka úrovňových križovatiek najmenšia možná vzdialenosť medzi nimi je 200-150m a to pre obslužné (C1 i C2) v kategórii MO 19,5, MO 12 a MO 7,5 - pri zberných a rýchlostných sú najmenšie možné vzdialenosti 600, 300 a 150m. Tak ak vychádzame z toho, že každý priechod cez cestu 1/59 je malá križovatka, tak sú všetky dopravné predpisy v uvedenom mieste návrhom priechodov pre cyklotrasy porušené. Už aj teraz v prípade vzdialenosti medzi výjazdom z Bysterca na cestu prvej triedy a výjazdom zo Záskalia nie je predpis pre vzdialenosť križovatiek dodržaný. Vzhľadom na dĺžku úseku je v mieste priveľa za sebou radených priechodov za súčasnej existencie križovatky z Bysterca a zo Záskalia v kombinácii so zástavkami autobusov = koľko pozornosti tu situácia vyžaduje od vodiča idúceho po ceste I.triedy na všetky strany.
Žiadam, aby v ďalšom stupni projektovej dokumentácie bol k dopravnej situácii vypracovaný dopravným inžinierom výkres, ktorý bude súčasťou PD.
Záver:
Funkcia cyklotrasy by mala spĺňať minimálne tieto kritériá:
- mala by byť umiestnená v priestore, ktorý je bezpečný, oddelený od dopravy, od chodníkov pre peších,
- mala by byť situovaná v priestore, ktorý poskytuje silnú motiváciu pre jazdu na bicykli - nie medzi panelákmi, cestou, chodníkom, stromami...,
- pri jej výstavbe by sa nemalo uberať z priestoru, ktorý už v súčasnosti je intenzívne urbanizovaný,
Ak na budovanie cyklotrás je možné čerpať prostriedky, tak ich treba situovať do prostredia, ktoré bude poskytovať určitý komfort pre ich užívateľov a nebude na úkor ostatných obyvateľov.
Žiadam zohľadniť všetky moje uvedené pripomienky.“
Pri ústnom pojednávaní dňa 09.02.2017 uplatnil účastník konania - Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Dolný Kubín, Nemocničná 1945/19-3, 026 01 Dolný Kubín svoje námietky a do zápisnice uviedli:
„Otázka verejnej zelene pomerne dosť prípadov pozdĺž trasy, ide o dospelé jedince, ktoré plnia svoju funkciu - je potrebné osobitne riešiť a posúdiť každý dospelý exemplár, na základe podaného vysvetlenia - podrobnejšie informácie o zeleni budú v stavebnom projekte - žiadame aby v rámci stavebného projektu bola podrobne riešená otázka zelene.“
Stavebný úrad námietky zamieta ako neopodstatnené.
Projekt pre vydanie územného rozhodnutia rieši predovšetkým umiestnenie predmetnej stavby v území. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie - projekt pre vydanie stavebného povolenia bude riešiť podrobne realizáciu stavby vrátane úpravy zelene. Posudzovanie výrubu stromov, prípadne inej úpravy zelene je v pôsobnosti kompetencii Okresného úradu - odboru životného prostredia, ktorý k projektu pre vydanie územného rozhodnutia vo svojom vyjadrení č. OU-DK-OSZP-2016/007675 zo dňa 20.10.2016 uviedol, že „považuje uvedený investičný zámer za prípustný“ a stanovil podmienky, ktoré stavebný úrad zahrnul do podmienok územného rozhodnutia.
Stavebný úrad v územnom konaní rozhoduje o návrhu, ktorý navrhovateľ predloží. Navrhovateľ spravidla návrh spracováva o.i. aj s prihliadnutím na vlastnícke práva k pozemkom, ktoré je povinný pred povolením dokladovať, čo má podstatný vplyv na trasovanie chodníka. K návrhu boli predložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov vrátane stanoviska cestného správneho orgánu, v ktorého pôsobnosti je posúdenie umiestnenia stavby z hľadiska dopravy.
Projekt pre vydanie stavebného povolenia je zo zákona povinná vypracovať odborne spôsobilá osoba pre projektovanie dopravných stavieb. Súčasťou projektovej dokumentácie pre
13. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
vydanie stavebného povolenia bude o.i. aj projekt dopravného značenia (trvalého a dočasného počas výstavby), ktorý bude riešiť režim premávky počas výstavby a po uvedení stavby do užívania. Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné konanie bude tiež technické riešenie stavby vrátane konštrukčnej skladby vrstiev cyklochodníka. Posúdenie projektovej dokumentácie (vrátane dopravného značenia) z hľadiska dopravy je v pôsobnosti cestného správneho orgánu, ktorý k nemu vydá vyjadrenie v stavebnom konaní.
Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia opätovne posúdia dotknuté orgány - každý z hľadiska svojej pôsobnosti.
Spôsob údržby hotovej stavby, ako aj úpravu zelene zvolí budúci užívateľ, prípadne správca cyklochodníka.
Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby a tvorí súčasť dokladov pre prípravu projektovej dokumentácie. S realizáciou stavebných prác je možné začať až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia vydaného príslušným stavebným úradom.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Stavebný úrad k územnému rozhodnutiu pripája pre navrhovateľa overenú projektovú dokumentáciu.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463, podal dňa 10.08.2016 na príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Cyklotrasy po nábreží Oravy v Dolnom Kubíne' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch líniová stavba v katastrálnom území Veľký Bysterec (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia).
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a kópia katastrálnej mapy. Pozemky dotknuté stavbou sú podľa predložených výpisov z listov vlastníctva v katastrálnom území Veľký Bysterec vo vlastníctve navrhovateľa, SR - Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica a PhDr. Martina Horemuža, PhD.. Navrhovateľ preukázal iné právo k pozemkom predložením zmluvy o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka (cyklotrasy) na korune hrádze uzavretej s vlastníkom pozemkov dňa 27.10.2016 a súhlasného stanoviska vlastníka pozemku.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky. Tým istým oznámením stavebný úrad oznámil začatie územného konania aj dotknutým orgánom. Predmetné oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Oravská Poruba a Mesta Dolný Kubín v období od 13.01.2017 do 30.01.2017. Stavebný úrad nariadil k predloženej žiadosti na deň 09.02.2017 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V oznámení o začatí konania stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Pri ústnom pojednávaní si uplatnili námietky účastníci konania: Alena Prečová, bytom Na Sihoti 1162/29, 026 01 Dolný Kubín a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Dolný Kubín, Nemocničná 1945/19-3, 026 01 Dolný Kubín. Popis námietok a ich odôvodnenie je uvedené v predchádzajúcej časti rozhodnutia.
14. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona pričom zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Návrh na vydanie územného rozhodnutia je spracovaný v zmysle platných predpisov stanovených stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných a technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Zámer je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Dolný Kubín. Trasovanie cyklotrasy vedie paralelne s peším ťahom popri nábreží rieky Oravy a vhodne navrhuje umiestnenie bodu 2 - kruhové fitnes a bodu 3 - ihrisko do plôch športovej a rekreačnej vybavenosti sídla a bodov 4A, B, C, D.E - oddychové miesta do plôch obytných území v príslušnej zeleni.
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bol posúdený spolu s vyjadreniami dotknutých orgánov a tieto boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a preto na základe výsledkov priebehu územného konania a posúdeného predloženého návrhu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Obec Oravská Poruba v zmysle § 53 § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovenia Správneho súdneho poriadku.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel a doplnkov: navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) oslobodený od platenia správnych poplatkov.
Peter Hrivnák
starosta obce
15. strana rozhodnutia č. 21/2016/530 - TS05/A10 zo dňa 10.03.2017
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Oravská Poruba a Mesta Dolný Kubín po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na internetovej stránke obce Obce Oravská Poruba a Mesta Dolný Kubín.
Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Oravská Poruba a Mesto Dolný Kubín túto vyhlášku zaslať späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, s vyznačením uvedených dátumov vyvesenia a zvesenia.
________________________________________________________________________________________________
Vyvesené dňa: ................................... Zvesené dňa: ...................................
..................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
Doručuje sa:
- Účastníci konania - verejnou vyhláškou
Na vedomie:
- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
- Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
- SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613,
010 40 Žilina
- Správa ciest ŽSK - závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín
- OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
- OR HaZZ, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- SVP, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
- Obec Oravská Poruba, v zast. p. starostom, Oravská Poruba 290, p. 027 54 Veličná
- SOcÚ - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (ÚR - 21-2016-530 - Cyklotrasy po nábreží Oravy v DK - Mesto Dolný Kubín - VV-1.pdf)ÚR - 21-2016-530 - Cyklotrasy po nábreží Oravy v DK - Mesto Dolný Kubín - VV-1.pdf566 kB2017-03-10 13:56
Stiahnuť tento súbor (ÚR - Oravská Poruba - Cyklotrasy-1.pdf)ÚR - Oravská Poruba - Cyklotrasy-1.pdf551 kB2017-03-10 13:56