VZN - o umiestňovaní plagátov

Vytlačiť

O B E C   ORAVSKÁ PORUBA

___________________________________________________________________

Všeobecne záväzné   nariadenie

č. 1/2015

O UMIESTŇOVANÍ PLAGÁTOV A INÝCH NOSIČOV INFORMÁCIÍ

NA ÚZEMÍ OBCE ORAVSKÁ PORUBA

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce

                       a zverejnený na internetovej adrese obce dňa:                 27. 11. 2015

                              

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):             12. 12. 2015

 

Doručené pripomienky (počet):                                                                0

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:    

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Oravskej Porube dňa 12. 12. 2015, pod č. : 94/2015

 

Počet prítomných poslancov OZ celkom:                                                  7              

Hlasovalo za prijatie VZN:                                                                        7              

Proti prijatiu hlasovalo:                                                                             0              

Zdržalo sa:                                                                                             0              

VZN vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa:        15. 12. 2015

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Oravská Poruba dňa:                     31. 12. 2015

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 30.12.2015

     Peter   H r i v n á k

     starosta obce

     Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Poruba vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle ustanovenia § 19 ods. 7 zákona NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, v zmysle ustanovenia § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 30 ods. 10 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle zák. č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zák. č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších zmien a predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2015

O UMIESTŇOVANÍ PLAGÁTOV A INÝCH NOSIČOV INFORMÁCIÍ

NA ÚZEMÍ OBCE ORAVSKÁ PORUBA

§ 1

Úvodné ustanovenia

1)         Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje základné pojmy a podmienky umiestňovania volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí, pri voľbách prezidenta SR a vykonaní referenda.

2)         VZN tiež upravuje umiestňovanie plagátov, ktoré informujú výlučne o charitatívnych, humanitárnych podujatiach, o osvetovej činnosti na ochranu životného prostredia, ochranu prírody a zdravia ľudí, športového, kultúrneho a sociálneho charakteru.

§ 2

Vyhradenie miest na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

            Obec Oravská Poruba vyhradzuje kandidujúcim politickým stranám a hnutiam na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií nasledovné miesta:

a/ informačné tabule nachádzajúce sa pred Obecným úradom obce Oravská Poruba

b/ nástenka oproti budove obecného úradu,

d/ informačné tabule pred kultúrnym domom v Oravskej Porube,

e/ výlohy obchodov so súhlasom majiteľov a nájomcov prevádzok.

§ 3

Zákaz vylepovania

            V záujme udržania verejného poriadku, estetizácie verejných priestranstiev v obci sa zakazuje vylepovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na iných miestach, ako sú vyhradené v § 2 tohto nariadenia (autobusové zastávky, vchody obytných domov, stĺpy verejného osvetlenia, rozvodné skrine el. napätia, stromy a iné verejnoprospešné zariadenia).

§ 4

Kontrola dodržiavania ustanovení VZN

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:

a) starosta obce Oravská Poruba

b) zamestnanci obce Oravská Poruba

c) hlavný kontrolór obce Oravská Poruba

d) poslanci obecného zastupiteľstva

§ 5

Sankcie

1.         Za porušenie ustanovení tohto VZN môže byť v zmysle ust. § 47 ods. 2 a § 48 zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložená pokuta do výšky 33,- €.

2.         Za porušenie ustanovení tohto VZN môže v zmysle § 13 ods. 9 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6638,- €.

§ 6

Záverečné ustanovenia

            Toto všeobecne záväzné nariadenia obce bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Oravská Poruba dňa 12. 12. 2015 uznesením č. 94/2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

                                                                                             Peter   H r i v n á k

                                                                                                  starosta obce

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (VZN 20151.pdf)VZN 20151 o umiestňovaní plagátov1387 kB2017-04-04 14:16