O B E C   ORAVSKÁ  PORUBA

027 54   Oravská Poruba č. 290

 

 

Starosta obce Oravská Poruba

        v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 z v o l á v a m   zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Poruba, ktoré sa uskutoční dňa:

13.09.2022 /utorok/ o 16. 00 hod.

na obecnom úrade v Oravskej Poruba

s týmto programom:

 1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Kontrola uznesení z predošlých zastupiteľstiev
 4. Informácie starostu
 5. Interpelácie poslancov
 6. Prejednanie vyradenia majetku podľa priloženého zoznamu
 7. Prejednanie inventarizačného zápisu
 8. Prejedanie čerpania z rezervného fondu na expozíciu I. poschodia Bajčiovej veže v Geceli, zvonice v Oravskej Porube, infokiosk v Geceli
 9. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 3/2022
 10. Prejednanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy č. B-1/2022 (Oblasť: Ochrana a využívanie vôd)
 11. Prejednanie spolufinancovania 5% k výzve č. B-1/2022 pre projekt s názvom „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná, SS.03 Oravská Poruba - kanalizácia“ v rámci Environmentálneho fondu
 12. Žiadosť p. Miloša Habánika o zámenu pozemkov
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Potrebné podklady sú k dispozícii na obecnom úrade.

 

 

 

 

                                                                                                            JUDr. Vladimír Kubišta

                                                                                                                    starosta obce

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25