História materskej školy

História materskej školy v Oravskej Porube sa začala písať 1. marca 1962, kedy bola otvorená prevádzka materskej školy v budove starého rodinného domčeka s počtom 37 detí v jednej triede. Od toho času prešla materská škola mnohými zmenami. V roku 1976 sa zriadila druhá trieda materskej školy v priestoroch Základnej školy. V roku 1978 sa do budovy základnej školy presťahovala celá materská škola, ktorá sa do roku 1983 delila o priestory so základnou deväťročnou školou.

Populačný vývoj v obci ovplyvňoval organizačné a prevádzkové podmienky materskej školy. V rokoch 1984 až 1990 sme prevádzkovali tri triedy, do roku 1995 dve triedy a v rokoch 1995 až 2001 dokonca len jednu triedu.
Od roku 2008 počty detí opäť narastali a bolo potrebné zriadiť dve triedy – jedna s celodennou a druhá s poldennou formou výchovy a vzdelávania. A teda od roku 2008 máme v prevádzke dve plne organizované triedy s celodennou formou výchovy a vzdelávania.

Od 1. 7. 2002 v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec je zriaďovateľom materskej školy Obec Oravská Poruba a štatutárnym zástupcom starosta obce.

Personálne zabezpečenie

V súčasnosti má materská škola prihlásených 33 detí, z toho 10 detí plniace povinné predprimárne vzdelávanie. Maximálna kapacita materskej školy je 36 detí.
Materská škola je dvojtriedna s celodennou formou výchovy a vzdelávania.

Trieda mladších deti: I- „Krtkovia“ - vo veku od 2-4 rokov
Trieda starších detí: II. „Slniečka“- vo veku od 4-6 rokov

Personál materskej školy:

Pedagogickí zamestnanci: Bc. Púčeková Lucia, riaditeľka materskej školy
Mgr. Jarošová Iveta- triedna učiteľka I. Triedy
Mgr. Hubová Emília- triedna učiteľka II. triedy

Prevádzkoví zamestnanci:
kuchárka: Mikušová Viera
upratovačka: Gabriová Mária

Vnútorná organizácia MŠ

Materská škola Oravská Poruba 46 je štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Oravská Poruba, štatutárnym zástupcom starosta obce. Kapacita MŠ je 36 detí.
Člení sa na dve heterogénne triedy s celodennou formou výchovy a vzdelávania. Deti sú zaradené do tried podľa veku s prihliadaním na počty detí v triede. Denný poriadok v jednotlivých triedach rešpektuje požiadavky psychohygieny detí. Materská škola má vlastnú školskú jedáleň.
Prevádzka MŠ je v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Ráno v čase od 6.30 do 7.30 hod. a v popoludňajších hodinách v čase od 15.30 do 16.30 hod. je prevádzka v jednej triede v službukonajúcej učiteľky.

Poplatky rodičov či zákonných zástupcov:

Príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním vo výške 20 € uhrádza zákonný zástupca vždy do 10-teho v mesiaci dopredu trvalým príkazom na účet v tvare: IBAN SK26 0200 0000 0046 4910 3555.

Príspevok za dieťa sa neuhrádza:
• ak zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
• ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
• ktoré malo prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (celý mesiac) z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom t.j. potvrdením lekára o tom, že dieťa vyžadovalo dlhodobé liečenie. V prípade, že príspevok už bol uhradený, presunie sa na nasledujúci mesiac. Ak sa potvrdenie nepredloží, príspevok sa nepresúva,
• ktorému zákonný zástupca podal žiadosť o dočasné prerušenie zo zdravotných alebo rodinných dôvodov,
• ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin,
• v prípade, že bola prevádzka materskej školy zriaďovateľom alebo z iných vážnych dôvodov prerušená uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku so zaokrúhlením na 50 centov.

Príspevkov na stravu


Ak sa dieťa v materskej škole stravuje, rodič uhrádza tiež príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni pri materskej škole 5)
Celodenná strava je vo výške stravného limitu 1,90 €
Desiata: 0,45 €
Obed: 1,10 €
Olovrant: 0,35 €


Príspevok za dieťa 2-6 ročné :


- uhrádza zákonný zástupca vždy mesačne vopred ( t.j. k prvému v mesiaci musia byť pripísané na účte zriaďovateľa) vo výške 28 € trvalým príkazom na účet v tvare: IBAN SK50 0200 0000 0000 2613 1332.
V poznámke odporúčame uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Príspevok za dieťa – hmotná núdza uhrádza zákonný zástupca vo výške 5 €. V prípade, že dieťa nie je odhlásené, zákonný zástupca uhrádza plnú stravnú jednotku vo výške 1,37 €.Príspevok sa uhrádza formou trvalého príkazu na účet zriaďovateľa.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred, najneskôr do 7:30 hodiny telefonicky alebo písomne do zošita na to určeného (pred školskou jedálňou).
V čase vedľajších prázdnin je potrebné dieťa odhlásiť zo stravy najneskôr deň dopredu, v ranných hodinách odhlásené nebude a bude sa mu počítať celá stravná jednotka. Na dochádzku do MŠ v čase letných prázdnin prihlasuje zákonný zástupca dieťa záväzne, neprítomnosť dieťaťa je ospravedlnená len na základe lekárskeho potvrdenia.
Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.
Preberanie detí:
Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až do jeho odovzdania rodičovi, prípadne inej písomne splnomocnenej osobe alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.
Osobné veci dieťaťa musia byť označené menom, inak zamestnanci školy neručia za ich výmenu. Zároveň neručia za poškodenie či stratu z domu prinesených hračiek.

 

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25