Hisória materskej školy

História materskej školy v Oravskej Porube sa začala písať 1. marca 1962, kedy bola otvorená prevádzka materskej školy v budove starého rodinného domčeka s počtom 37 detí v jednej triede. Od toho času prešla materská škola mnohými zmenami. V roku 1976 sa zriadila druhá trieda materskej školy v priestoroch Základnej školy. V roku 1978 sa do budovy základnej školy presťahovala celá materská škola, ktorá sa do roku 1983 delila o priestory so základnou deväťročnou školou.

Populačný vývoj v obci ovplyvňoval organizačné a prevádzkové podmienky materskej školy. V rokoch 1984 až 1990 sme prevádzkovali tri triedy, do roku 1995 dve triedy a v rokoch 1995 až 2001 dokonca len jednu triedu.
Od roku 2008 počty detí opäť narastali a bolo potrebné zriadiť dve triedy – jedna s celodennou a druhá s poldennou formou výchovy a vzdelávania. A teda od roku 2008 máme v prevádzke dve plne organizované triedy s celodennou formou výchovy a vzdelávania.

Od 1. 7. 2002 v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec je zriaďovateľom materskej školy Obec Oravská Poruba a štatutárnym zástupcom starosta obce.

Personálne zabezpečenie

V súčasnosti má materská škola prihlásených 36 detí. Pričom maximálna kapacita je 43 detí. Naša materská škola je dvojtriedna, od 1. 9. 2009 s celodennou prevádzkou v obidvoch triedach:

a) trieda mladších detí : Slniečka - deti vo veku od dvoch do štyroch rokov,

b) trieda starších detí : Veselé lienky – deti vo veku od štyroch rokov, deti pripravujúce sa na plnenie školskej dochádzky, deti s odkladom plnenia školskej dochádzky.

Personál materskej školy:

Pedagogickí zamestnanci: Franková Iveta, riaditeľka materskej školy
Mgr. Jarošová Iveta - triedna učiteľka
Púčeková Lucia - triedna učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:
kuchárka: Kvietková Zuzana
upratovačka: Gábriová Mária

 

Plán výchovy

Vlastné zameranie vychádza zo záverov doterajšej praxe a dosahovaných výsledkov materskej školy, ale aj potrieb súčastnej spoločnosti.

Perforáciu materskej školy sme zamerali na:

- osobnostný a sociálny vývoj dieťaťa (prosociálna výchova) – utvárať elementárne základy emocionálnej gramotnosti, naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, vytvárať priestor pre uvedomenie si vlastnej identity, autonómie a skvalitňovať kooperáciu v menšej skupine i v kolektíve,

- environmentálnu výchovu,

- zdravý životný štýl.
Zo strany pedagogických zamestnancov v súlade s koncepčným zámerom školy venovať pozornosť využívaniu nových trendov v edukačnom procese s rešpektovaním všeľudských etických hodnôt.

Dĺžka dochádzky:

Dĺžka dochádzky detí je podľa záujmu rodičov, vzhľadom na voľnú kapacitu materskej školy prijímame aj deti dvojročné. Niektoré deti navštevujú materskú školu len v posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Vnútorná organizácia MŠ

Materská škola Oravská Poruba 46 je štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Oravská Poruba, štatutárnym zástupcom starosta obce. Kapacita MŠ je 36 detí.

Člení sa na dve heterogénne triedy s celodennou formou výchovy a vzdelávania. Deti sú zaradené do tried podľa veku s prihliadaním na počty detí v triede. Denný poriadok v jednotlivých triedach rešpektuje požiadavky psychohygieny detí. Materská škola má vlastnú školskú jedáleň

Prevádzka MŠ je v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Ráno v čase od 6.30 do 7.00 hod. a v popoludňajších hodinách v čase od 15.30 do 16.30 hod. je prevádzka v jednej triede v službukonajúcej učiteľky.

Poplatky rodičov či zákonných zástupcov :
Príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním vo výške 15 € sa platí hotovosťou v MŠ do 10-teho v mesiaci.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa
- ktoré má 1 rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;
- ktoré nebolo v MŠ ani jeden deň v mesiaci z rodinných alebo zdravotných preukázateľných dôvodov;
- ktorému bolo vydané rozhodnutie o čiastočnom prerušení dochádzky do MŠ.

Príspevok na stravu uhrádza zákonný zástupca vždy do 10-teho v mesiaci dopredu

- vo výške 28 € na mesiac,

- za dieťa, ktoré má 1 rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky dopláca 5 € na mesiac – zvyšok je hradené formou dotácie vo výške 1,20 €

Platba sa realizuje trvalým príkazom na účet v tvare : IBAN SK50 0200 0000 0000 2613 1332. Je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred, najneskôr do 7.30 hodiny telefonicky alebo písomne do zošita na to určeného. V prípade, že dieťa nie je odhlásené hradí plnú stravnú jednotku 1,37 € - platí to aj pre predškolákov.

Preberanie detí. Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až do jeho odovzdania rodičovi, prípadne inej písomne splnomocnenej osobe staršej ako desať rokov, alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Osobné veci dieťaťa musia byť označené menom, inak zamestnanci školy neručia za ich výmenu. Zároveň neručia za poškodenie či stratu z domu prinesených hračiek

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nacházda na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Tellefón: 043 / 288 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54 Oravská Poruba,
Slovensko

e-mail:    info@oravskaporuba.sk

Telefón:   043 / 588 23 25