O B E C ORAVSKÁ PORUBA
027 54 Oravská Poruba č. 290

 

Starosta obce Oravská Poruba

 

v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Poruba, ktoré sa uskutoční dňa:

 

25.10.2022 /utorok/ o 17. 00 hod.
v kultúrnom dome v Oravskej Poruba

 

s týmto programom:
1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Kontrola uznesení z predošlých zastupiteľstiev
4. Informácie starostu
- Zmluva o výpožičke kultúrneho domu v Zábreži TJ Družstevník Oravská Poruba, mládežnícky
futbalový oddiel
- Zmluva o vypožičaní verejného priestranstva Základnej umeleckej škole M. Bohúňa D. Kubín
5. Interpelácie poslancov
6. Prejednanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Poruba (Dodatok č. 1)
7. Prejednanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Prejednanie Návrhu rozpočtu obce Oravská Poruba na roky 2023 – 2025
9. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 4/2022
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Potrebné podklady sú k dispozícii na obecnom úrade.

 

JUDr. Vladimír Kubišta
starosta obce

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25