Odborný pracovník:

PaedDr. Emília Jurčíková

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: +420901 788723

stránka: http://www.oravskypodzamok.sk/spolocny-skolsky-urad.html

Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1 a § 9 odsek 1 citovaného zákona:
a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy:
- prijatia žiaka,
- povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka,
- oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
- povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,
- uloženia výchovných opatrení,
- povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,
- povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
- určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v ZŠ a v ŠZ
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy.
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy v oblastiach:
- riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu,
- riadenia a zabezpečovania školského stravovania,
- ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,
- ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25