Vedúci pracovník:

Ing. Jozef OSWALD

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: +421901 788725

Odborný pracovník:

Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: +421901 788719

Odborný pracovník:

Ing. Lenka Mansouri

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: +421901 788720

Odborný pracovník:

Ing. Peter Matištík

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: +421901 788721

stránka: http://www.oravskypodzamok.sk/spolocny-stavebny-urad.html

 

Obec na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku:

1. vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút,
2. vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§32 až 42 zákona),
3. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§54 až 70 zákona),
4. vydáva rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia (§ 69 zákona),
5. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§71 až 74 zákona),
6. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§78 až 85 zákona),
7. nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§86 až 94 zákona),
8. rozhoduje o vyprataní stavby (§96 zákona),
9. nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§102 zákona),
10. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§105 až 107 zákona),
11. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§134 až 135 zákona),
12. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§120 zákona).
13. vykonáva kontrolnú činnosť,
14. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§98 až 104 zákona),
15. nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§101 zákona).
16. vedie evidenciu,
17. zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§128 až 130 zákona),
18. vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§131 a 132 zákona),
19. zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa §71 a nasl. Zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25