Pred 32 rokmi, v decembri 1990, bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších.
O úcte k starším sa toho pohovorilo či napísalo veľa. Je pravdou, že by sa ľudia mali vždy a ku každému správať tak, ako si želajú, aby sa tí druhí správali k nim. Kto nemá úctu k starším, nemôže mať skutočnú úctu k nikomu a ničomu. Veď kolobeh života je nezvratný proces a platí bez výnimky pre každého z nás. A iní si k Vám dovolia len to, čo im dovolíte Vy! Nie nadarmo sa hovorí: Čo vidíš na druhom, čakaj na sebe!
Aj tieto slová povedal vo svojom príhovore starosta pri otvorení stretnutia seniorov našej obce, ktoré sa konalo 9. októbra v kultúrnom dome. V ďalšom poprial prítomným veľa zdravia, pohody, pokoja, trpezlivosti, tolerancie a múdrosti. Poprial im, aby úcta k starším nebola len záležitosťou jedného mesiaca, ale všetkých 365 dní v roku. Keďže o 3 týždne po voľbách sa zmení obecné zastupiteľstvo a starosta obce, poďakoval sa všetkým za uplynulé štyri roky. Za ich spolupatričnosť, priateľstvo a ochotu. Zvlášť za ochotu pomôcť svojim spoluobčanom, keď to potrebovali. Veď väčšina z prítomných sa zúčastňovala brigád na skrášľovaní obce a riešení jej problémov. Na záver im poprial šťastnú ruku a jasnú myseľ pri voľbe nových predstaviteľov obce, ktorí, ako dúfa, budú pokračovať v zrealizovaní rozpracovaných projektov aj vďaka ktorým sa obec stane miestom, kde sa oplatí žiť.
Stretnutie moderovala p. Sidónia Mikušová, ktorá sa v úvode s humorom zamyslela nad úctou a láskou k starším.
Úvodnú báseň zarecitovala Timea Kostrošová.
Kultúrny program otvorili deti z materskej školy, ktoré básničkami a pesničkami pozdravili svojich starých rodičov. V ďalšom mladí hudobníci Zubaj Lukáš a Kuric Lukáš predviedli svoj talent v hre na heligónku a husle. K obľúbeným programom vždy patrí spoločné vystúpenie 2 generácií. Tak to bolo pri vystúpení Mirka Kostroša, ktorý spieval s otcom Miroslavom za doprovodu jeho heligónky. Veľkému záujmu sa tešilo vystúpenie žiakov ĽŠU z D. Kubína – 3 chlapci a 1 dievčina so svojou pedagogičkou zaujali svojou hrou na heligónkach a spevom. Rovnako potešila prítomných heligonkárka Vicáňova Sabina, ktorá svojim vystúpením, najmä skvelým spevom, zaujala už na tohtoročných Dňoch obce. Na záver vystúpila Porubanka so svojím pásmom rezkých piesní.
Po programe si prítomní pobesedovali pri káve a zákusku. Tohtoročný Mesiac úcty k starším im snáď pripomenie darček, ktorý všetci seniori dostali pri príchode do sály.

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25