Slovenské národné povstanie bolo ozbrojeným povstaním slovenských povstaleckých jednotiek počas II. svetovej vojny proti okupácii nemeckej armády na slovenskom území.
Svoju úlohu v ňom zohrali aj partizánske oddiely, ktoré začali od roku 1943 spontánne vznikať v horských oblastiach a ku ktorým prebehlo aj mnoho slovenských vojakov.
SNP trvalo 60 dní. Zapojilo sa doň zhruba 80 tisíc ľudí, bojovalo vyše 30 národov a odhady hovoria o 10 až 15 tisíc povstaleckých obetiach.
Tohto roku si Slovensko pripomína 78. výročie SNP. Do oslobudzujúcich bojov a SNP sa aktívne zapojil aj náš obyvateľ Matej Mikušiak.
Obecné zastupiteľstvo po žiadosti syna Milana Mikušiaka a overení historických dokumentov, na zasadnutí 14. marca 2022, schválilo zapísanie mena Mateja Mikušiaka na pamätnú tabuľu účastníkov oslobodzujúcich bojov II. svetovej vojny.
Spomienkové stretnutie s odhalením pamätnej tabule s menom Mateja Mikušiaka sa konalo 29. augusta na cintoríne v našej obci.
Zúčastnili sa ho niekoľkí obyvatelia, príbuzní Mateja Mikušiaka, tajomník ZO SZPB v Dolnom Kubíne p. Štefan Novák a priamy účastník protifašistického odboja p. MVDr. Jaroslav Prokop.
Po štátnej hymne starosta vo svojom príhovore priblížil život a pôsobenie Mateja Mikušiaka:
Narodil sa 7. marca 1916 v obci Malé Borové, okres Liptovský Mikuláš.
Mal dvoch súrodencov. Jeho matka bola pomocnicou v Geceli.
Po ukončení ľudovej školy pracoval u gazdov ako paholok.
V roku 1942 sa oženil s Máriou Matúškovou, s ktorou mali päť detí – dospelosti sa dožili dve.
Po absolvovaní vojenskej činnej služby v Horskom pešom pluku, nastúpil 12. apríla 1944 k pešiemu pluku II. v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ bol 29. augusta 1944 odvelený na úsek Liptovský Biely Potok - Liptovská Osada k 52. pluku, 1. roty.
Od 29. augusta 1944 do 20. marca 1945 sa ako strelec s 1. československou armádou zúčastnil SNP.
V čase od 20. februára do 20. marca 1945 bol partizánom v oddiele Signál v Malatinej, ktorý pôsobil na dolnej Orave pod velením pplk. Šarova.
4.7.1945 bol demobilizovaný.
Po skončení II. svetovej vojny pracoval ako železničný robotník – výhybkár v Dolnom Kubíne.
29.8.1964 dostal v Prahe od prezidenta ČSSR pamätnú medailu pri príležitosti 20. výročia boja proti fašizmu.
Zomrel 10.7.1974.
Pamätnú tabuľu odhalil a veniec k nej položil p. MVDr. Prokop, ktorý si zaspomínal na protifašistický odboj a na Mateja Mikušiaka, ktorého osobne poznal.
Spomienku ukončila báseň v podaní p. Márie Babiakovej.
Po oficiálnej časti sa prítomní stretli na obecnom úrade, kde najmä p. Prokop pokračoval v spomienkach na vojnové udalosti, partizánske akcie a na spolubojovníkov – partizánov.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25