Vážení občania,

 

podľa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA číslo 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vydalo Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Porube podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

sú sadzby poplatkov nasledovné:

 

Sadzby poplatkov:

 

a) 0,0603 € za osobu a kalendárny deň (22,00 € za osobu a kalendárny rok pri 365-dňovom roku)

b) 0,08 € za jeden liter komunálnych odpadov pre poplatníka, ktorý používa nádobu o objeme 110 l

c) 0,073334 € za jeden liter komunálnych odpadov pre poplatníka, ktorý používa nádobu o objeme 120 l,

d) 0,01 € za jeden liter komunálnych odpadov pre poplatníka , ktorý používa nádobu o objeme 1 100 l,

e) 0,10 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín (zberný dvor)

 

Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje:

 každý nepárny týždeň v stredu

 

Zber triedeného odpadu v plastových vreciach sa v obci uskutoční

v nasledovných termínoch:

 

24. január 21. júl

24. február 25. august

28. marec 26. september

26. apríl 25. október

24. máj 22. november

27. jún 20. december

 

Zaviazané vrecia je potrebné vyložiť pred brány domov včas ráno.

 

Milí občania,

obraciame sa na vás s prosbou a zároveň vás vyzývame, aby ste komunálny odpad triedili .

 

Triedenie odpadovje oddelenie druhotných surovín od komunálneho odpadu za účelom ich ďalšiehospracovania – recyklácie.Minimálne80%komunálnychodpadovjemožné recyklovať.

 

Komunálny odpad je odpad vznikajúci na území obcí z prevádzky domácností a z technickej a občianskej vybavenosti, živností, dopravy, rekreácie a športu, ktorý sa svojím zložením podobá odpadu z domácnosti (uličné smeti, odpad z kancelárií a malých prevádzok). V obciach (občania žijú prevažnou väčšinou v rodinných domoch so záhradami) takmer polovicu komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad, nasleduje papier, plasty, sklo, kovy a iné odpady (textil, koža, elektronika, atď.) Vo všeobecnosti tvoria komunálny odpad obaly, biologicky rozložiteľný odpad a nepotrebné, alebo pokazené veci .

 

Stláčajme odpad, ušetríme viac, ako si myslíme. Nestlačené odpady, ako napríklad kartónové krabice, plastové fľaše z mlieka alebo oleja či nápojové kartóny, zaberajú zbytočne veľa miesta a oveľa skôr naplnia zbernú nádobu. Ďalší odpad sa tam potom nezmestí, zberové spoločnosti tak zbytočne odvážajú vzduch.

 

Zmesový komunálny odpad je to, čo zostane po vytriedení druhotných surovín a nakoniec skončí na skládke.

 

Existujú tri hlavné dôvody,prečo by sme mali triediť odpady:

 

Legislatíva– zákon o odpadoch ukladá okrem inéhoobciam povinnosť triediť papier, plasty, sklo, kovové obaly,biologicky rozložiteľný odpad.

 

Financie – menej odpadu na skládkach = menšie náklady, viac vytriedeného odpadu = vyšší príjem za odpredaj jednotlivých druhotných surovín; recyklácia = úspora energií.
Za likvidáciu odpadu, ktorý sa triedi , platí obec menej finančných prostriedkov firme, ktorá odpad likviduje. Finančné prostriedky, ktoré sa týmto spôsobom ušetria, môže obec použiť na iný účel v oblasti hospodárenia s odpadom.

 

Ekológia – menej skládok, menej toxických látok v pôde a ovzduší = krajšie
životné prostredie a šetrenie zdrojov.

 

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25