Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná

 

P o z v á n k a
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s Dolný Kubín ako investor vyššie uvedenej stavby Vás týmto pozýva na rokovanie, ktoré sa uskutoční

dňa 14. 09. 2022 (streda) o 15:00 hod. na Obecnom úrade v Oravskej Porube

v súvislosti so začiatkom realizácie prác na Vašich pozemkoch v kat. území Poruba – Geceľ.

Vaša účasť na rokovaní je nevyhnutná. V prípade Vašej neprítomnosti si prosím zabezpečte zástupcu.

Poznámka:
Z rokovania s vlastníkmi pozemkov dňa 15.03.2022 na OVS, a.s. v Dolnom Kubíne (pozvánku ste obdržali) vyplynula požiadavka zmeny umiestnenia navrhovanej kanalizácie - posunu trasy kanalizácie do plánovanej cesty. Predmetnú zmenu rieši druhý návrh nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorý ste po uvedenom rokovaní obdržali.

Na jednanie sa pozývajú:
1. Rohrbachwerová Oľga Ing., 027 54 Oravská Poruba č. 265 (EKN parc.č. 338/2 - podiel 1/2)
2. Žitková Zuzana, Zábrež 16, 027 54 Oravská Poruba (E KN parc.č. 338/2 - podiel 1/2)
3. Holub Jaroslav, Zábrež 167, 027 54 Oravská Poruba (EKN parc.č. 339/1 a 339/2 - podiel 1/3)
4. Smolka Peter, Chočská 1527/7, 026 01 Dolný Kubín (EKN parc.č. 340 - podiel 1/5)
5. Hrkľová Elena, Zábrež 6, 027 54 Oravská Poruba (EKN parc.č. 342 - podiel 1/38)
6. Kurišová Jarmila, Zábrež 193, 027 54 Oravská Poruba (EKN parc.č. 342 - podiel 1/38)
7. Šimonová Libuša, Zábrež 163, 027 54 Oravská Poruba (EKN parc.č. 348/3 - podiel 1/1)
8. Žofajová Jana, Hviezdoslavovo nám. 1663/28, 026 01 Dolný Kubín (EKN parc.č. 530/1-podiel 1/6)
9. Vician Ján, 027 54 Oravská Poruba č. 270 (EKN parc.č. 530/1 - podiel 1/6)
10. Vicáň Milan, 027 54 Oravská Poruba č. 273 (EKN parc.č. 530/1 - podiel 1/6)
11. Langerová Viera Bc., 027 54 Oravská Poruba č.286 (EKN parc.č. 530/1 - podiel 1/6)
12. Klocok Miroslav Ing. a Mária, Vyšnokubínska 74/128, 026 01 Dolný Kubín - (EKN parc.č. 530/1 - podiel 1/6; Mária - podiel 1/6 )
13. Michaláková Božena,Chočská 1539/9, 026 01 Dolný Kubín (EKN parc.č. 532/1 - podiel 1/2)
14. Vician Marek, 027 54 Oravská Poruba č. 270 – užívateľ pozemkov

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba - Ing. Zuzana Klimeková – projektový manažér stavby

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25