KEĎ GAJDOŠI GAJDUJÚ...

Medzinárodná výtvarná súťaž detí základných škôl a základných umeleckých škôl

- P R O P O Z Í C I E –

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:         Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Miesto konania:                                              Európske centrum gajdošskej kultúry v Oravskej Polhore

Uzávierka súťaže:                                            5. mája 2023

Termín konania:                                               15. – 17. septembra 2023

Charakteristika súťaže:

 • Cieľom výtvarnej súťaže  je zábavnou formou podporiť záujem o tradičnú kultúru regiónu v ktorom žijú a jeho typický prejav  - gajdy, gajdošskú hudbu, piesne a tance. Súťažou chceme povzbudiť účastníkov k vyjadreniu radosti z hry, tanca, zábavy a spolupatričnosti. Dôraz kladieme na  zobrazenie autentických hudobných nástrojov, krojov, herných príležitostí a situácií. Oceníme rôzne techniky, zaujímavé postupy. Súťaž je jednokolová s medzinárodnou účasťou detí z regiónov Slovenska, Poľska a Čiech.

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori od 5 do 15 rokov.
 • Maximálny rozmer prác je formát A3. Odporúčame za školy urobiť výber najlepších prác.
 • Identifikačný štítok je súčasťou propozícií -na zadnú stranu každej práce je potrebné vypísať nasledovné povinné údaje: Meno a priezvisko autora, názov práce, výtvarnú techniku, názov a presnú adresu školy, meno pedagóga, email  školy, tel. kontakt priamo na vyučujúceho.
 • Zaslaním práce dáva autor svoj súhlas s jej použitím na prezentačné účely na výstavách, propagačných materiáloch OKS v Dolnom Kubíne a na spracovanie osobných údajov v zmysle Zákona 18/2018 Zz.
 • Práce zasielajte na adresu: Oravské kultúrne stredisko,  Bysterecká 1263/55, 026 01 DOLNÝ KUBÍN
  a obálku označte textom – GAJDOVAČKA 2023.
  Uzávierka súťaže je 5. máj 2023. Súťažné práce sa nevracajú.

Kategórie:

 • I. kategória  - Materské školy – deti od 5 rokov
 • II. kategória  - Základné školy – 1 - 4. ročník
 • III. kategória  - Základné školy – 5 - 9. ročník
 • IV. kategória  - Základné umelecké školy – deti do 10 rokov
 • V. kategória  - Základné umelecké školy – deti do 15 rokov

Hodnotenie súťaže:

 • Výsledky budú zverejnené na webovej stránke okstredisko.sk. a obce Oravská Polhora
 • Víťazi a ocenení autori budú pozvaní na vernisáž výstavy v Oravskej Polhore osobitnou pozvánkou priamo na gajdošský festival.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25